UdrugaKontakt

­Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska
Andrije Hebranga 25
Matični broj Vijeća: 1775952 OIB: 13272316160
Tel/Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail:
tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

Predsjednik Vijeća:

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA SISKA U MANDATNOM RAZDOBLJU 2015. – 2019. GODINE

 

­SADRŽAJ:

 

1.      UVOD

2.      MATERIJALNI UVJETI DJELOVANJA

 

2.1. Prostor

2.2. Financije

2.3. Oprema

 

3.      USTROJSTVO I DJELOVANJE VIJEĆA

 

3.1. Sjednice Vijeća

3.2. Radna tijela

3.3. Obavljanje stručnih poslova

 

4.      PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

 

4.1. Osnaživanje gospodarske situacije

4.2. Obilježavanje značajnijih datuma u povijesti BiH

4.3. Istaknute programske aktivnosti

4.4. Ostale programske aktivnosti

 

5.      SURADNJA

6.      SREDSTVA JAVNOG INFORMIRANJA

7.      SURADNJA SA GRADOM SISKOM

8.      ZAKLJUČAK

 

 

1.      UVOD

 

Izviješće o radu Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska (u daljnjem tekstu Vijeće) za mandatno razdoblje 2015. – 2019. godine analizirano je na zadnjoj 21. redovnoj sjednici ovog saziva Vijeća koja je održana 22. ožujka 2019. godine.

 

U samom uvodnom dijelu važno je napomenuti kako su u 2015. godini održani četvrti po redu izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina gdje je na konstituirajućoj sjednici Vijeća održanoj 09. srpnja 2015. godine za Predsjednika Vijeća izabran Adis Keranović.

Ovaj saziv Vijeća napravio je značajan zaokret u radu i ulozi, značajno ga približio svrsi postojanja i djelovanja Vijeća te je zasigurno jedan od najuspješnijih programskih mandata manjinskih vijeća i asocijacija.

Cijelo vrijeme djelovanja tijekom mandata pratila se provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te je u potpunosti proveden svaki godišnji program rada. Sustavno smo radili na unapređenju, zaštiti i očuvanju identiteta Bošnjaka u Gradu Sisku, a sve prema propisima iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Naši ciljevi bili su zaštita prava i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine. Surađivali smo s državnim tijelima Republike Hrvatske, tijelima Sisačko - moslavačke županije i Grada Siska, institucijama Republike BiH i Veleposlanstvima u Republici Hrvatskoj koja djeluju u interesu Bošnjaka te drugim vijećima nacionalnih manjina kao i nevladinim udrugama. Nastavili smo davati mišljenja i prijedloge o položaju i značaju nacionalnih manjina na području Grada Siska i SMŽ, te još veći naglasak stavili na uključivanje mladih u rad Vijeća. Ojačali smo suradnju sa Savjetom za nacionalne manjine u RH, te našim predstavnikom u Savjetu gospodinom Berminom Meškićem. Nastavili smo suradnju sa ustanovama u BiH, ali i drugim partnerskim institucijama.

Ovakvim pristupom i radom Vijeće smo usmjerili i približili propisima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

 

Kroz ovo izviješće prikazati ćemo ukratko gotovo sve programske aktivnosti Vijeća provedene u mandatnom razdoblju 2015. – 2019. godine. Ono je pokazatelj ostvarenih programskih, radnih i drugih dugoročno i kratkoročno zacrtanih ciljeva kao i financijskih mogućnosti u kojima je Vijeće djelovalo. Detaljniji izvještaji sadržani su u godišnjim izvještajima rada Vijeća koji su u arhivi Vijeća kao i u arhivi Grada Siska.

 

Ovdje u uvodnom dijelu želim izdvojiti još par bitnih iformacija. Po dolasku na mjesto predsjednika Vijeća uvidio sam neujednačenost u Statutu Vijeća gdje sam odmah na samom početku isti uskladio sa Ustavnim zakonom i pravilnicima te novousvojeni Statut predao u Ministarstvo uprave, Grad Sisak i Sisačko-moslavačaku županiju. Time je Statut usvojen i postao ujednačen i jedinstveni dokument Vijeća. Osim toga usvojen je Poslovnik o radu Vijeća koji je uvelike olakšao rad na samim sjednicma Vijeća te definirao ulogu članova, a vrlo brzo nakon formiranja Vijeća postavljena je natpisna ploča na ulazu u prostorije koja je usuglašena sa uputama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Predsjednik Vijeća ujedno je bio i koordinator Povjerenstva za nacionalne manjine Grada Siska, jednog zasebnog tijela Grada Siska koje je imenovala Gradonačelnica Grada Siska. Povjerenstvo se sastojalo od svih predsjednika i predstavnika nacionalnih manjina Grada Siska kao i rukovodećih ljudi iz gradske uprave. Povjerenstvo je radilo na promicanju interesa svih nacionalnih manjina Grada Siska, a najvažniji program koje je Povjerenstvo osmislilo i provelo je Dan nacionalnih manjina Grada Siska.

 

2.      MATERIJALNI UVJETI DJELOVANJA

 

2.1. Prostor

 

Vijeće je imalo stalno sjedište na adresi Andrije Hebranga 25, 44 000 Sisak čiji je vlasnik Grad Sisak. Prostor se sastoji od dijela u kojem se održavaju sjednice Vijeća te pojedine programske aktivnosti, a koji povremeno mogu koristiti i druge bošnjačke asocijacije za svoje programe. Pored navedenog prostora nalazi se sanitarni čvor sa kuhinjom, te dodatna prostorija, a u zasebnom dijelu nalazi se uredski prostor Predsjednika Vijeća.

Tijekom 2018. godine prostorije Vijeća su u potpunosti renovirane te tako očuvane do kraja mandata. 

 

2.2. Financije

 

Pored gradskog proračuna Vijeće je pojedine programe financiralo donacijama vijećnika i sudionika pojedinih programskih aktivnosti. Vijeće je u mandatu raspolagalo sa izuzetno malim iznosom sredstava, ali je unatoč tome zahvaljujući angažmanu bilo dovoljno za provođenje kvalitetnih programa. Grad Sisak donio je odluku o financiranju vijeća i predstavnika na osnovu izlaznosti na manjinske izbore 2015. godine radi čega je ovo Vijeće dobilo najveći iznos progrmskih sredstava. Tako je Vijeće raspolagalo sa 15.000,00 kn programskih sredstava te sa 12.000,00 administrativnih sredstava. Samo u 2018. i 2019. godini Vijeće je dobilo dodatnih 5.000,00 kn i to isključivo za program Dan nacionalnih manjina Grada Siska.

Sukladno uputama Ministarstva financija RH i Grada Siska u skladu s odredbama Zakona o proračunu, proračunskih i izvanproračunskih korisnika uskladili smo financijsko  poslovanje Vijeća. Radi financijskog poslovanja Vijeća u više navrata dobili smo usmene pohvale Grada Siska.

 

2.3. Oprema

 

Vijeće raspolaže računalom sa svom popratnom opremom. No ovdje želimo naglasiti kako su Predsjednik Vijeća kao i Tajnica Vijeća imali kontinuirane probleme sa radom računala i informatičke opreme radi čega je izvršeno niz servisa od strane djelatnika Vijeća kao i  tehničke službe Grada Siska. Nažalost, uz probleme sa radom printera isti nije kupljen radi nedostatka sredstava i manjka interesa Grada Siska. Unatoč svemu uspjeli smo sa navedenom opremom završiti ovaj mandat Vijeća, ali smatramo kako je nužna skorija obnova tehničke opreme. Vijeće također posjeduje kopirni stroj te digitalni fotoaparat i diktafon.

 

 

3.      USTROJSTVO I DJELOVANJE VIJEĆA

 

3.1. Sjednice Vijeća

 

U mandatu ovog saziva Vijeća održana je 21. redovna sjednica. Za svaku sjednicu pripreman je poseban dnevni red koji je svim vijećnicima, sukladno statutu, poslan tjedan dana ranije kako bi isti na vrijeme dobili materijale te se pripremili za sjednice. Pozivi na sjednice bili su i na web portalu Vijeća.

 

Gledano u postotku odaziv vijećnika na redovne sjednice je nešto više od 60%. Pojedini vijećnici sudjelovali su na svim sjednicama Vijeća dok je bilo vijećnika koji su bili prisutni na samo 2 do 3 sjednice Vijeća. Unatoč svemu i jedni i drugi dobili su punu i jednaku vijećničku naknadu. Ovdje želimo izdvojiti kako Vijeće broji 14 vijećnika (a ne zakonski propisanih 15) s obzirom na ostavku jedne vijećnice, a čije smo službeno tumačenje i odgovor dobili od Ministarstva uprave RH. O ovome postoji zaseban zapis i dokumentacija koja je već ranije dostavljena Gradu Sisku.

Specifično za pojedine sjednice Vijeća povremeno su sudjelovale osobe koje nisu članovi Vijeća, a prvenstveno se to odnosilo na mlade Bošnjakinje i Bošnjake s ciljem aktivnijeg uključivanja istih u rad bošnjačkih asocijacija (Vijeća) te dugoročnog plana djelovanja Vijeća i planiranih programskih aktivnosti.

 

Svi vijećnici primali su naknadu u iznosu od 1.200,00 kn godišnje.

 

Za svaku sjednicu sve potrebite materijale i pripreme obavljali su predsjednik i tajnica Vijeća.

 

Izdvajamo neke od najvažnijih odluka donesenih u ovom mandatu:

 

-          obilježavanje genocida u Srebrenici (Potočari)

-          obilježavanje Dana bijelih traka

-          obilježavanje Dana nacionalnih manjina Grada Siska

-          obilježavanje Dana državnosti Republike BiH

-          obilježavanje Dana neovisnosti Republike BiH

-          održavanje tribina

 

 

3.2. Radna tijela

 

Vijeće je tijekom mandata nastavilo dosadašnju dobru praksu te zadržalo sva radna tijela kako slijede:

 

-          Komisija za program i djelatnosti

-          Komisija za financijska pitanja

-          Komisija za ljudska prava i ustavnopravni položaj Bošnjaka

-          Komisija za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju

-          Komisija za kulturu, odgoj, obrazovanje i mladež

 

Aktivnosti radnih tijela prilagođene su potrebama Vijeća te položaju Bošnjaka u Gradu Sisku. Valja naglasiti kako bi bez dobro prilagođenih i napisanih programskih aktivnosti i financijskog plana djelovanje Vijeća bilo neizvedivo. Stoga to dugujemo Komisiji za program i djelatnosti i Komisiji za financijska pitanja. Veliki značaj Komisije za ljudska prava i ustavnopravni položaj Bošnjaka bio je u pripremi i praćenju Poslovnika Vijeća kao i u njegovim izmjenama i dopunama.

 

3.3.Obavljanje stručnih poslova

 

Većinu programskih aktivnosti i stručnih poslova obavljali su Predsjednik Vijeća ili članovi Predsjedništva Vijeća.

Većina poslova temeljila se na programskim aktivnostima, radnim sastancima i partnerskoj suradnji. Prvenstveno su to pisanje programa i financijskog plana, njihova realizacija, radni sastanci od iznimnog značaja za Vijeće i bošnjačku populaciju, aktivnosti u medijima, pisanje projekata i njihova provedba.

Ovdje izdvajamo niz radnih sastanaka poput onih u Gradu Sisku i SMŽ, Povjerenstvu za nacionalne manjine Grada Siska, Veleposlanstvima, drugim vijećima bošnjačke nacionalne manjine, drugim vijećima nacionalnih manjina, nizu projektnih aktivnosti od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Ministarstva uprave kao i Savjeta za nacionalne manjine RH.

Tajnica Vijeća je po struci ekonomski tehničar te je obavljala sve stručne poslove određene statutom Vijeća.

 

 

4.      PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

 

Vijeće je na svojoj posljednjoj sjednici zaključilo te sa sigurnošću možemo reći kako ovaj mandat Vijeća jedan od najuspješnijih mandata Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska. To pokazuju analize rada svih komisija, te je isti zaključak donesen i na posljednjoj sjednici održanoj 22.03.2019. godine. Svi programski ciljevi kao i točke programa rada su uspješno provedene.

 

4.1. Osnaživanje gospodarske situacije

 

Tijekom mandata za izdvojiti je niz značajnih sastanaka Predsjednika i članova Vijeća. Ovdje izdvajamo sastanke i posjete Veleposlanstvu Republike Turske i Turskom kulturnom centru „Yunus Emre“ kao i niz sastanaka i projekata sa turskom agencijom TIKA. Članovi Predsjedništva Vijeća posjetili su, ali i imali povratne posjete sa navedenim partnerima. Osim navedenog Veleposlanstva, Vijeće je surađivalo i sa Veleposlanstvom Islamske Republike Iran s kojim je ostvarilo iznimnu suradnju povodom obilježavanja Dana nezavisnosti BiH. Veleposlanstvo je imalo i radne sastanke sa Veleposlanicom kao i predstavnicima Veleposlanstva BiH u RH.

Zaključak Vijeća je kako trebamo i dalje kontinuirano raditi na kapitalnim projektima, a sve sa ciljem mogućih investicija i otvaranja radnih mjesta kako bi unaprijedili ekonomsku situaciju Grada Siska i SMŽ. Potrebno je omogućiti dodatne edukacije i usavršavanja Bošnjaka kao i svih građana Grada Siska i SMŽ s naglaskom na mladima.

 

4.2. Obilježavanje značajnijih datuma u povijesti BiH

 

Dan nezavisnosti BiH / Dan državnosti BiH

 

Vijeće je svake godine obilježavalo Dan nezavisnosti i Dan državnosti BiH. Povremeno se program obilježavao samostalno, a ponekad u 2 dijela. Svaki put obilježili smo ga svečanim prijamom na kojem su sudjelovali svi suradnici, partneri i prijatelji, a često je naše svečanosti uveličavao svojim dolaskom netko od uvežanih Veleposlanika, čelnika SMŽ i drugih gradova u SMŽ. Svečanosti je često upotpunjavao naš član Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH gospodin Bermin Meškić. Ponekad je kao drugi dio programa svečano otvorena i izložba fotografija ili je održana tribina o kojoj svjedoče zasebni godišnji izvještaji.

 

 

4.3. Istaknute programske aktivnosti

 

Dan bijelih traka

 

Vijeće je svake godine obilježilo „Dan bijelih traka" u sjećanje na genocid počinjen na području Prijedora i okolice 1992. godine. Program se svake godine obilježavao mimohodom Gradom Siskom gdje se okupljalo nešto više od 100 sudionika. Mirnim mimohodom smo upozoravali na značaj datuma i značaj bijelih traka oko ruku. U samom mimohodu su nam se često pridružili i čelnici SMŽ. Specifično za ovaj program je 2018. godina u kojoj smo po prvi puta kao Bošnjaci Grada Siska posjetili sami Prijedor 31.05. Tada smo sa udruženjem „Izvor“ i velikim brojem građana Grada Prijedora sudjelovali u mimohodu u Gradu Prijedoru čime smo kao Bošnjaci ovoga Grada dali punu podršku svemu onome što čine mještani Prijedora i okolice u sjećanje na Dan bijelih traka. Iznimno smo ponosni na način kako smo obilježili ovaj projekt. 2016. godine u sklopu programa smo održali i tribinu na temu genocida u Prijedoru na kojoj su sudjelovali Saveza logoraša BiH na čelu s predsjednikom Saveza Jasminom Meškovićem te izložbu fotografija istražitelja Instituta za nestale osobe regije Krajina  dr.sc. Muje Begića.

 

Dani Srebrenice u Sisku

 

U organizaciji Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska svake je godine održavan program Dani Srebrenice u Sisku. Program je svake godine imao specifične i značajne goste uz prikazivanje filma ili izložbe fotografija. Također smo ponosni na kvalitetu održavanja ovoga progama. Uz filmove i fotografije značajni gosti ovoga programa bili su poznati bosansko-hercegovački novinar i ratni reporter h. Salih Brkić, potom Sadmir Nukić, Načelnik odjeljenja za Opću upravu Općine Srebrenica, Abdurahman Malkić, bivši načelnik Općine Srebrenica za vrijeme rata, Muhamed Avdić, član udruženja „11. juli Potočari Srebrenica“, te Ćamil Duraković, bivši načelnik Općine Srebrenica.

O kvaliteti progama govore medijski napisi o progamu kao i zadovoljstvo organizacijom i trudom od strane naših uvaženih gostiju. Program su svojim dolaskom uveličali i predstavnici i predsjednici svih drugih bošnjačkih asocijacija, vjerskih institucija, partneri, suradnici, prijatelji.

 

Tribine o položaju Bošnjaka u RH

 

Vijeće je u ovom mandatu krenulo sa godišnjim ciklusima tribina na temu položaja Bošnkaka u RH. Tribine su zamišljenje da se održavaju jednom godišnje, a s obzirom na značaj i interes ponekad su održavane i dva puta godišnje. Održavane su u prostorijama Središnje knjižnice za nacionalnu manjinu Bošnjaka u Sisak Capragu uz suorganizaciju i potporu Nacionalne knjižnice i čitaonice „Vlado Gotovac“ u Sisku. Tribine je moderirao i osmišljavao predsjednik Vijeća.

Neki od uvaženih govornika tribina bili su istaknuti politolog, filozof, politički analitičar i aktivist za ljudska prava prof.dr.sc. Žarko Puhovski, zatim uvaženi profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Siniša Tatalović te Bermin Meškić, mag.iur., član Savjeta za nacionalne manjine RH.

Govorilo se o ulozi Savjeta, biranju članova u Savjet, dosadašnjim koracima i planovima za budućnost, ali i financiranju programa i projekata od strane Savjeta za nacionalne manjine RH. Zatim smo govorili o ulozi, položaju nacionalnih manjina, osvrtom na Bošnjačku nacionalnu manjinu, pravima nacionalnih manjina, značajnim programima i projektima kao i nizu drugih tema. Tribine su bile iznimno dobro posjećene.

 

  

Dan nacionalnih manjina Grada Siska

 

U organizaciji Povjerenstva za nacionalne manjine Grada Siska te uz pokroviteljstvo i suorganizaciju Grada Siska, dana 12. svibnja 2018. godine održan je Dan nacionalnih manjina Grada Siska. Prvi je to puta da se na ovakav način održava Dan nacionalnih manjina s ciljem predstavljanja kulture, tradicije i običaja nacionalnih manjina Grada Siska svim sugrađankama i sugrađanima. Održan je na sisačkom korzu, a predstavile su se albanska, bošnjačka, češka, romska i srpska nacionalna manjina. Svoju veliku ulogu u organizaciji dali su svi predsjednici i predstavnici nacionalnih manjina te ostali članovi Povjerenstva iz gradske uprave. Program se održao u dva dijela, u prvom dijelu sve nacionalne manjine na štandovima na sisačkom korzu predstavile su svoja tradicionalna jela, rukotvorine i običaje te imale prilike pobliže upoznati sve sugrađanke i sugrađane o specifičnostima svake nacionalne manjine. U drugom dijelu programa koji je počeo u večernjim satima nacionalne manjine su se predstavile svojom tradicionalnom kulturom i običajima, prvenstveno plesom i pjesmom. Program je vodila Karmen Valenta, a nakon uvodnog obraćanja zamjenika gradonačelnice gospodina Kričke prisutnima se obratio i Adis Keranović, ispred Povjerenstva za nacionalne manjine Grada Siska.

 

4.4. Ostale programske aktivnosti

 

Od ostalih programskih aktivnosti u kojima je Vijeće aktivno sudjelovalo, a koje ne smatramo manje važnima, izdvajamo slijedeće:

 

Iftar  povodom 27. noći mjeseca Ramazana (Lejletu-l-kadr)

 

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska u suradnji sa Vijećem bošnjačke nacionalne manjine SMŽ i Vijećem bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje te Udrugom bošnjaka branitelja Domovinskog rata RH ogranak Grada Siska i SMŽ već tradicionalno su povodom 27. noći mjeseca Ramazana, Leletu-l-Kadr  održavali zajednički iftar u Medžlisu islamske zajednice u Sisku.

Svaka od navedenih asocijacija se uključila sa svojim doprinosom kako bi svi Muslimani i Bošnjaci sa područja Grada Siska i SMŽ, pa i šire, zajednički obilježili ovu posebnu mubarek noć i prisjetili se njenog značaja. Dio programa priredila je omladina Medžlisa koji su nas kroz ilahije i kaside te Kur'anske ajete prisjetili na samu objavu Kur'ana.

Među prisutnima, kojih je svake godine bilo preko 100, bili su prisutni i gotovo svi predstavnici bošnjačkih asocijacija.

 

Tečajevi stranih jezika

 

U prvih par godina mandata uz tečaj turskog jezika koji se kontinuirano odvijao, Vijeće je u suradnji sa VBNM SMŽ  i Edukativnim centrom „Sjajna zvijezda“ provodilo tečaj njemačkog jezika. S obzirom na veliki interes polaznika odlučili smo se na ovakav tečaj kako bi Bošnjacima, ali i svim drugim stanovnicima Grada Siska i SMŽ omogućili edukaciju stranih jezika sa ciljem usavršavanja i unapređenja znanja.

Brojali smo oko više od 80 polaznika turskog i njemačkog jezika. Nakon pada interesa i završavanja ciklusa tečajeva isti su prekinuti dogovorno sa partnerima.

 

 

 

Projekt „Učinkovita manjinska Vijeća za više manjinskih prava“

 

Vijeće se aktivno uključilo u sudjelovanje u projektu „Učinkovita manjinska Vijeća za više manjinskih prava“ čiji su nositelji bili Srpsko narodno vijeće, udruga Projekt građanskih prava Sisak i Rehabilitacijski centar za stres i traumu. Financiran je sredstvima EU programa IPA 2012. – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava. Cilj je bio sve sudionike tijekom projekta kroz predavanja, seminare i radionice naučiti kako pisati i aplicirati projekte, kako pisati financijski plan, kako djelovati na terenu te kako afirmirati ostale na aktivniji rad u vijećima. Također je cilj jačati suradnju među vijećima nacionalnih manjina te između vijeća i predstavnika lokalne vlasti.

 

Projekt „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“

 

Vijeće se aktivno uključilo u suradnju i sudjelovanje u projektu „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“ koji provodi i financira Europska unija u okviru instrumenta IPA 2012., a sufinancira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Predsjednik Vijeća kao i pojedini vijećnici upoznati i sa općim i specifičnim ciljevima projekta, te su tijekom cijele godine aktivno sudjelovali u edukacijskim modulima te davali mišljenja i prijedloge za unaprjeđenje istih.

 

Polaganje kamena temeljca za izgradnju Islamskog centra u Sisku

 

Veliku pozornost zaslužuje povijesni dan polaganja kamena temeljca za izgradnju budućeg Islamskog kulturnog centra u Sisku za sve Bošnjake i Muslimane ovih područja pa i šire. U samoj organizaciji i provedbi sudjelovali su gotovo svi vijećnici na što smo posebno ponosni jer smo time pokazali zajedništvo i suglasje oko važnih i kvalitetnih projekata poput ovoga. Više o samom događaju savjetujemo pročitati na web stranicama organizatora i nositelja projekta Islamske zajednice u RH kao i Medžlisu islamske zajednice u Sisku.

 

 

Pored svega navedenog treba izdvojiti kako smo većinu značajnih aktivnosti Vijeća objavili u tiskovinama i medijima poput Novog sisačkog tjednika, Bošnjačkog glasa, portala poput sisak.info, smz.hr, sisak.hr, portal53.hr, a sve aktivnosti oglašavali smo putem web-a Vijeća.

Također smo kontinuirano gostovali na lokalnim radijskim i TV emisijama.

 

Poseban naglasak stavljamo na web stranicu Vijeća koja je kontinuirano i kvalitetno uređivana što je dostupno na bosnjaci-smz.hr

 

Sve ranije navedene programske aktivnosti Vijeće je po provedbi dostavilo Gradu Sisku zajedno sa fotografijama i financijskom konstrukcijom.

 

 

5.      SURADNJA

 

Poseban naglasak stavljamo na suradnju sa Vijećem bošnjačke nacionalne manjine SMŽ i Vijećem bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje s kojima su organizirane mnoge programske aktivnosti. Vijeće je, prvenstveno svojim programskim aktivnostima, ostvarilo jako dobru suradnju sa građanima pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine. Čestim organiziranjem druženja te podrškom drugih bošnjačkih asocijacija Vijeće je bilo u stalnom kontaktu sa građanima. Njihove molbe i pitanja najčešće su bile iz radno pravnog odnosa, socijalnog i materijalnog statusa čime smo svojim savjetima i upućivanjem pomagali građanima pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine.

Podupirali smo rad drugih bošnjačkih asocijacija sukladno mogućnostima, te podržavali njihove programe.

Iznimno smo kvalitetno surađivali sa medijima na što smo također ponosni i na čemu im se i ovim putem zahvaljujemo.

 

 

6.      SREDSTVA JAVNOG INFORMIRANJA

 

U cilju osiguranja javnosti rada i pravovremenog informiranja o radu Vijeća aktivno je uređivana web stranica Vijeća, dostavljali izvještaje, priloge i informacije u bošnjačke časopise, pisali tekstove za lokalne medije te gostovali na lokalnim radio i TV postajama.

Nabavljali smo knjige i stručnu literaturu, organizirali druženja i okrugle stolove bošnjačkih asocijacija s ciljem analiziranja problema i rješavanja istih.

 

 

7.      SURADNJA  SA GRADOM  SISKOM

 

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Vijeće je surađivalo sa nadležnim tijelima Grada te je time nastavilo solidnu suradnju sa jedinicama lokalne uprave i samouprave uz veća očekivanja u provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina prvenstveno po pitanju zapošljavanja pripadnika bošnjačke nacionalne manjine temeljem članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Unatoč svemu izdvajamo relativno dobru suradnju sa Gradom Siskom koju je potrebno nastaviti prvenstveno kroz ciljane radne sastanke sa predstavnicima vlasti, te sudjelovanje na sjednicama gradskog Vijeća Grada Siska kao i na sjednicama Povjerenstva za nacionalne manjine Grada Siska.

 

 

8.      ZAKLJUČAK

 

Temeljem iznesenog zaključujemo:

 

-          Vijeće je održalo dobru suradnju sa jedinicom lokalne uprave i samouprave

-          Vijeće je zauzelo smjer rada temeljen na gospodarstvu, značajnim projektima te zaštiti prava i promicanju interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine

-          I dalje razvijamo odličnu suradnju sa Veleposlanstvima i matičnom zemljom BiH

-          Razvijana je suradnja unutar bošnjačke nacionalne zajednice, suradnja bošnjačke nacionalne manjine s ostalim nacionalnim manjinama, te suradnja bošnjačkih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama

-          Financijska sredstva bila su skromna za provedbu svih programskih aktivnosti

-          Provodili smo zaštitu i unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka

-          Davali smo mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja

-          Sustavno smo radili na uključivanju Bošnjaka u rad Vijeća sa ciljem veće afirmacije mladih i visoko obrazovanih, te njihove kontinuirane edukacije

 

 

Detaljnije o radu Vijeća na web stranici Vijeća:

 

http://www.bosnjaci-smz.hr/index.php?page=gvb&article_id=13

 

 

 Predsjednik Vijeća

Adis  Keranović, dr. med.

22. 04. 2019.