UdrugaKontakt

­Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska
Andrije Hebranga 25
Matični broj Vijeća: 1775952 OIB: 13272316160
Tel/Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail:
tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

Predsjednik Vijeća:

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

STATUT VIJEĆA

 

 

 

 

 

STATUT VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA SISKA

 

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska, na 4. sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine donijelo je

 

 

STATUT

Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se Statutom utvrđuje naziv, sjedište i područje djelovanja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska (u daljem tekstu: Vijeće). Statutom se utvrđuju zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijela Vijeća, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, te način odlučivanja Vijeća. Statutom se utvrđuju i odredbe o imovini, načinu stjecanja imovine te druga pitanja od značaja za Vijeće.

 

Članak 2.

 

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska je institucija manjinske samouprave Bošnjaka, osnovana s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja pripadnika bošnjačke nacionalne manjine na području Grada Siska, te radi sudjelovanja u javnom životu i lokalnoj samoupravi Grada Siska.

Vijeće je osnovano na temelju članaka 3., 14., 15. i 43. Ustava Republike Hrvatske u kojima je proklamirano načelo da su sloboda, jednakost i nacionalna ravnopravnost najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a koje pripadaju građanima Republike Hrvatske neovisno o njihovom nacionalnom, vjerskom ili drugom podrijetlu, da su u Republici Hrvatskoj ravnopravni svi pripadnici naroda ili manjina, te da se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite ili zauzimanja za politička, nacionalna, kulturna, socijalna, ekonomska i druga prava i ciljeve:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) uz ostalo priznaje pravo na slobodu izražavanja, pravo etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja svojih nacionalnih i drugih interesa u skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom, te zaštitu ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima i uživanja političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava. Vijeće zastupa i štiti prava Bošnjaka u Gradu Sisku i Republici Hrvatskoj kao neotuđiva ljudska i građanska prava,

- u skladu s ustavnopravnim sustavom Republike Hrvatske i relevantnim međunarodnim dokumentima, polazeći od prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na slobodno izražavanje nacionalnih prava,

- uz puno uvažavanje neovisnosti, jedinstvenosti, teritorijalne cjelovitosti i ustavnopravnog uređenja Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

 

Puni naziv Vijeća je: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska.

Skraćeni naziv Vijeća je: VBNM GS.

Sjedište Vijeća je u Sisku.

Adresa sjedišta Vijeća je Andrije Hebranga 25, Sisak.

Vijeće djeluje na području Grada Siska.

Vijeće zastupaju predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća, a u njihovoj odsutnosti vijećnik kojeg većinom svih glasova imenuje Vijeće.

 

Članak 4.

 

Vijeće je neprofitna pravna osoba.

Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u Registar Vijeća nacionalnih manjina koji vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

 

Članak 5.

 

Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa, Vijeće može osnivati koordinacije Vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.

 

Članak 6.

 

Vijeće ima pečat i logotip.

Vijeće posebnom odlukom uređuje oblik, broj i način upotrebe pečata Vijeća.

 

 

II. CILJEVI I DJELATNOST VIJEĆA

 

Članak 7.

 

Ciljevi Vijeća su zaštita prava i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

U sklopu toga, Vijeće djeluje na:

- afirmiranju i ostvarivanju nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih osobnih i kolektivnih prava i interesa Bošnjaka,

- zaštiti i unapređivanju nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka,

- stvaranju uvjeta za rad postojećih i osnivanju i razvoju novih udruga, organizacija i institucija od interesa za Bošnjačke na području djelovanja Vijeća,

- razvijanju suradnje unutar bošnjačke nacionalne zajednice, suradnje bošnjačke nacionalne manjine s ostalim nacionalnim manjinama, te suradnji bošnjačkih nacionalnih udruga, organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama,

- suradnji i razvijanju odnosa s Bošnjacima izvan Republike Hrvatske.

 

Članak 8.

 

U ostvarivanju svojih ciljeva Vijeće surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima Grada Siska, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama i u vezi s tim provodi sljedeće djelatnosti:

- predlaže tijelima Grada Siska mjere za unapređivanje položaja bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Sisku, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za bošnjačku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,

- ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima Grada Siska,

- biva obavještavano o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela Grada Siska, a tiče se položaja bošnjačke nacionalne manjine,

- daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja,

- razmatra i zauzima stavove o zakonima i drugim propisima (uključujući i prijedloge zakona i drugih propisa u tijeku njihova donošenja) kojima se uređuju nacionalna prava, osnovne slobode i prava građana (izborni sustav, ustrojstvo, nadležnost i način rada državnih tijela, te lokalna samouprava i uprava i druga pitanja od interesa za bošnjačku nacionalnu manjinu) i ostvarivanje građanskih, osobnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda Bošnjaka iz Republike Hrvatske i njihove pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj i daje svoje prijedloge, mišljenja, predstavke i inicijative tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske u suradnji s ostalim vijećima bošnjačke nacionalne manjine u RH preko koordinacije vijeća bošnjačke nacionalne manjine RH,

- prati provođenje politike nacionalne ravnopravnosti i zaštite i unapređenja nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka i podnosi lokalnim vlastima Grada Siska, odnosno nadležnim državnim tijelima i institucijama prijedloge, preporuke i daje svoja mišljenja s tim u vezi u suradnji s ostalim vijećima bošnjačke nacionalne manjine u RH preko koordinacije vijeća bošnjačke nacionalne manjine RH,

- dužno je obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove opće uprave ukoliko smatra da je opći akt Grada Siska ili neka njegova odredba protivna Ustavu, Ustavnom zakonu ili posebnim zakonima kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina. Obavijest o tome upućuje također i Gradu Sisku  i Savjetu za nacionalne manjine RH,

- daje svoje prijedloge, preporuke i mišljenja u vezi s ostvarivanjem prava na odgovarajuću zastupljenost u državnim tijelima, tijelima Grada Siska i javnim službama, u skladu s Ustavnim zakonom, drugim zakonima i odlukama te međunarodnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska, a tiču se prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na odgovarajuće sudjelovanje i zastupljenost u javnim poslovima, uključujući i poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje položaja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina,

- surađuje s organizacijama i institucijama Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske unije, OESS-om i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama koje u svom radu ostvaruju kao dio svojih redovnih aktivnosti kontakte s predstavnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i njihovim organizacijama i institucijama,

- organizira savjetovanja.

 

 

III. IZBORI, PRAVA I OBVEZE VIJEĆNIKA

 

Članak 9.

 

Članove Vijeća (u daljem tekstu: vijećnici) biraju neposredno, tajnim glasovanjem pripadnici bošnjačke nacionalne manjine koji žive na području Grada Siska.

Mandat vijećnika traje 4 godine.

Kandidate za vijećnike mogu predlagati udruge bošnjačke nacionalne manjine ili najmanje 30 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine s prebivalištem na području Grada Siska.

Na postupak i izbor vijećnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 10.

 

Prava i dužnosti članova Vijeća su:

-  birati i biti izabrani u tijela Vijeća,

-  sudjelovati u radu sjednica Vijeća i na njima raspravljati i glasati,

-  sudjelovati u izvršavanju ciljeva Vijeća i doprinositi ostvarivanju njegovih djelatnosti,

-  da aktivno sudjeluju na sjednicama radnih tijela Vijeća,

-  da budu obaviješteni o radu i materijalno - financijskom poslovanju Vijeća,

-  da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Vijeća i njegovih tijela,

-  da informiraju Vijeće o problemima i potrebama bošnjačke nacionalne manjine,

-  da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća,

-  da čuvaju i podižu ugled Vijeća.

Vijećnik može imati i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama ovog Statuta ili drugim aktima Vijeća.

 

Članak 11.

 

Vijećniku prestaje vijećnički mandat:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke u skladu s pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu  zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

            - ako odjavi prebivalište s područja jedinice, danom odjave prebivališta,

            - ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona  kojim se uređuje  

             hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

            - smrću.

 

Članak 12.

 

Članovi Vijeća mogu primati naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i mjesečnu nagradu, do iznosa sukladno Pravilniku o naknadi troškova i nagradi za rad članovima Vijeća i predstavnicima nacionalnih manjine.

 

IV. ORGANIZACIJA, SASTAV I TIJELA VIJEĆA

 

Članak 13.

 

Vijeće čini 15 vijećnika.

Vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici prisutna većina vijećnika, a odlučuje većinom glasova prisutnih.

Ukoliko sjednici ne pristupi većina svih članova Vijeća, predsjednik saziva novu sjednicu Vijeća u roku od 7 dana.

Vijeće većinom glasova svih vijećnika donosi statut, program rada, financijski plan, završni račun, odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika i zamjenika, o osnivanju, odnosno pristupanju koordinacijskom tijelu bošnjačke nacionalne manjine, o imenovanju i razrješenju stalnih predstavnika Vijeća u koordinacijsko tijelo bošnjačke nacionalne manjine, te u drugim slučajevima propisanim zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom Vijeća.

Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim u slučajevima izbora ili razrješenja predsjednika i zamjenika ili kada tajno glasovanje zatraži predsjednik ili 1/3 vijećnika.

 

Članak 14.

 

Tijela Vijeća su:

                    - Predsjednik Vijeća

                    - Predsjedništvo

Stalna radna tijela Vijeća su:

                    - Komisija za program i djelatnosti

                    - Komisija za ljudska prava i ustavnopravni položaj Bošnjaka

                    - Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mladež

                    - Komisija za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju

                    - Komisija za financijska pitanja.

 

Članak 15.

 

Predsjedništvo čini 5 članova:

                  - Predsjednik Vijeća

                  - Zamjenik predsjednika Vijeća

                  - Predsjednik Komisije za program i djelatnosti

                  - Predsjednik Financijske komisije

                  - Predsjednik Komisije za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju.

 

Predsjednik Vijeća je po funkciji i predsjednik Predsjedništva.

Prema potrebi, Vijeće može osnivati i druga povremena i stalna radna tijela, o čemu se donosi posebna odluka.

Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz reda svojih članova.

 

Članak 16.

 

Vijeće ima Predsjedništvo.

Predsjedništvo je izvršno i koordinacijsko tijelo Vijeća.

Predsjedništvo za svoj rad odgovara Vijeću.

Predsjedništvo ima prava i dužnosti da:

- priprema sjednice Vijeća,

- razmatra sva pitanja iz nadležnosti Vijeća te priprema i predlaže

Vijeću akte i odluke iz njegove nadležnosti,

- prati i usmjerava rad stalnih i privremenih radnih tijela Vijeća i

daje prijedloge za unapređenje njihova rada, te koordinira aktivnosti na kojima djeluju dva ili više radnih tijela,

- predlaže Vijeću imenovanje i razrješenje članova radnih tijela,

- prati realizaciju odluka Vijeća.

Po posebnoj ovlasti Vijeća Predsjedništvo može obavljati i poslove iz nadležnosti Vijeća osim poslova koji su odredbama Ustavnog zakona u isključivoj nadležnosti Vijeća.

Sjednice Predsjedništvo održavaju se po potrebi.

Sjednici Predsjedništva prisustvuje tajnik Vijeća a po potrebi se pozivaju i predsjednici stalnih radnih tijela Vijeća.

Predsjedništvo može obavljati i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim aktima Vijeća.

Organizacija, način rada i druga pitanja od značenja za djelovanje Predsjedništva uređuju se Poslovnikom o radu Predsjedništva Vijeća.

 

Članak 17.

 

Sjednice Vijeća po odluci i dnevnom redu utvrđenom na sjednici Predsjedništva saziva predsjednik Vijeća, sukladno programu rada, najmanje jednom u 3 mjeseca.

Sjednica se saziva pisanim pozivom članovima Vijeća najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

 

Članak 18.

 

O sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela, vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća, te donesenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća.

Zapisnik obvezatno potpisuje predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala, te zapisničar.

 

Članak 19.

 

Najmanje jedna trećina (1/3) vijećnika ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje izvanredne sjednice.

Predsjednik će sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća u roku od 30 dana od dana kada to zatraži jedna trećina (1/3) vijećnika.

Zahtjev za izvanrednom sjednicom se dostavlja Predsjedniku pismenim putem, a sadrži obrazloženje zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice, prijedlog dnevnog reda, materijale za pojedine točke dnevnog reda i potpise predlagača.

Ukoliko Predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku i s dnevnim redom koji je određen u zahtjevu za sazivanje, sjednicu će sazvati vijećnik ovlašten od svih podnositelja zahtjeva.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili zamjenik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

 

Članak 20. 

 

Vijeće ima prava i dužnosti da:

                      - donosi program rada Vijeća,

                      - donosi financijski plan Vijeća,

                      - usvaja završni račun,

                      - statut kojim se uređuju pitanja od značenja za rad vijeća,

                      - donosi odluku o načinu obavljanja stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih

                         poslova,

                      - bira i razrješava predsjednika,

                      - bira i razrješava zamjenika,

                      - imenuje i razrješava, na prijedlog Predsjedništva Vijeća, predsjednike radnih tijela,

                      - potvrđuje imenovanje članova radnih tijela,

                      - predlaže članove Savjeta za nacionalne manjine RH iz reda bošnjačke nacionalne

                        manjine,

                      - razmatra i usvaja izvještaje svih tijela koje bira i imenuje,

                      - odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Vijeća,

                      - donosi odluku o prestanku mandata vijećnika,

                      - odlučuje o udruživanju s drugim vijećima, odnosno formiranju koordinacije,

                      - odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća, utvrđenim Statutom.

 

Pravo predlaganja akata i odluka iz nadležnosti Vijeća ima svaki vijećnik.

Statut, program rada, financijski plan i završni račun vijeća  donosi se većinom svih članova vijeća.

Poslovnike, odluke, zaključke, mišljenja i druge akte donosi se većinom prisutnih vijećnika.

Financijski plan i proračun i završni račun donose se na prijedlog Komisije za financijska pitanja.

Vijeće tumači Statut, njegove izmjene i dopune.

Vijeće donosi Poslovnik o radu vijeća.

Vijeće surađuje s nadležnim uredom lokalne samouprave Grada Siska  i ima pravo zahtijevati od vlasti Grada Siska da ga obavijesti o svim onim radnjama koje su usmjerene prema pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine.

 

Članak 21.

 

Vijeće ima predsjednika.

Mandat predsjednika Vijeća traje 4 godine.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća:

- zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća,

- saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red,

- provodi odluke Vijeća,

- obavlja poslove prema potrebama Vijeća.

Predsjednik Vijeća se bira tajnim glasovanjem članova Vijeća. Za izbor predsjednika potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Vijeća.

Postupak razrješenja dužnosti predsjednika Vijeća može se pokrenuti na prijedlog najmanje jedne trećine (1/3) svih članova Vijeća. Za razrješenje dužnosti predsjednika potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Vijeća.

U slučaju da Vijeće razriješi dužnosti predsjednika Vijeća, njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik Vijeća, odnosno vijećnik kojeg na istoj sjednici bira Vijeće tajnim glasovanjem i većinom glasova svih članova Vijeća.

 

Članak 22.

 

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestiti će Središnji državni ured za upravu i Savjet za nacionalne manjine.

 

Članak 23.

 

Vijeće ima zamjenika predsjednika.

Izbor i razrješenje zamjenika vrši se iz reda vijećnika tajnim glasovanjem.

Za izbor ili razrješenje zamjenika potrebna je većina glasova vijećnika.

Mandat zamjenika traje 4 godine.

Zamjenik za svoj rad odgovara Vijeću.

Zamjenik zamjenjuje predsjednika Vijeća u obavljanju njegovih dužnosti u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.

Uvjeti i postupci u kojima zamjenik preuzima obavljanje dužnosti predsjednika uređuju se Poslovnikom o radu Vijeća.

Zamjenik pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavljanju poslove iz njegovog djelokruga za zaduženja iz stavka 2. ovog članka.

 

Članak 24.

 

Predsjednik Komisije za program i djelatnosti zajedno s predsjednicima ostalih komisija glavni su nositelji ukupne aktivnosti rada Vijeća, sa svim pravima i obvezama te predlaže projekte u okviru svojih djelatnosti kao i proračune za pojedinačne projekte.

 

Članak 25.

 

Tajnik obavlja poslove u skladu sa Statutom Vijeća i Poslovnikom o radu Vijeća.

Tajnika bira Vijeće većinom glasova prisutnih na sjednici Vijeća.

 

Članak 26.

 

Za obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno - financijskih, tehničkih i drugih poslova za svoje potrebe Vijeće može osnovati Stručnu službu (tajnika).

Stručnu službu čine jedna ili više osoba angažiranih za obavljanje poslova iz prethodnog stavka ovog članka.

Posebnim aktima Vijeće uređuje sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući prava i odgovornosti angažiranih osoba.

Vijeće može, posebnim ugovorom, stručnu službu organizirati u suradnji s drugim vijećima, nacionalnim udrugama i institucijama Bošnjaka u Gradu Sisku ili na drugi način.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, posebnim ugovorom će biti uređena sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje stručne službe uključujući prava i odgovornosti angažiranih osoba.

 

Članak 27.

 

Grad Sisak, sukladno Ustavnom zakonu, osigurava sredstva za rad Vijeća, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova kao i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada Vijeća.

Materijalna i financijska sredstva za rad Vijeća osiguravaju se i iz sljedećih izvora:

-  dotacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna Grada Siska,

-  sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija i institucija,

-  donacija,

-  poklona,

-  nasljedstva,

-  vlastitih prihoda,

-  ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

 

Financijsko poslovanje Vijeća mora biti evidentirano u poslovnim knjigama i vođeno po za to važećim propisima Republike Hrvatske koji uređuju poslovanje neprofitnih organizacija.

Vijeće ima žiro - račun, a može imati i devizni račun.

Vijeće svojom odlukom određuje osobe ovlaštene za materijalno i financijsko poslovanje i osobe ovlaštene za odobravanje i potpisivanje dokumentacije platnog prometa.

Osobe ovlaštene za potpisivanje su predsjednik i zamjenik Vijeća.

Dokumente kojim Vijeće preuzima određene materijalno - financijske obveze i naloge za plaćanje potpisuje predsjednik.

Vijeće svojim aktom - odlukom može prema potrebi detaljnije uređivati materijalno i financijsko poslovanje Vijeća.

Prihodi i rashodi Vijeća utvrđuju se financijskim planom, a financiranje se provodi prema financijskom planu i odlukama Vijeća. Eventualni višak primitaka nad izdacima (dobit) prenosi se na sljedeću godinu i koristi se za financiranje rada Vijeća.

 

Članak 28.

 

Vijeće raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog gospodarstvenika.

Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Imovina Vijeća može biti u nekretninama i pokretninama.

Imovina Vijeća mora biti evidentirana u poslovnim knjigama sukladno s važećim propisima za to područje.

U slučaju prestanka rada Vijeća, Vijeće svojom odlukom utvrđuje kome pripada imovina Vijeća.

 

Članak 29.

 

Predlaganje, usvajanje i realizacija programa:

-  predsjednici komisija Vijeća imaju pravo i obvezu da predlažu program rada i financijska sredstva za iduću godinu,

-  na bazi usvojenih programa rada i odobrenim financijskim sredstvima na Vijeću, predsjednici komisija imaju pravo i obvezu da u suradnji s voditeljem projekta, u okviru odobrenih sredstava za konkretni projekt, predlažu plaćanja u tijeku realizacije projekta, na bazi kojeg će ovlašteni potpisnici njih potpisati i izvršiti plaćanje.

-  sredstva se mogu trošiti samo u okviru usvojenih programa ili prihvaćenih izmjena programa na sjednicama Vijeća.

 

 

V. JAVNOST RADA

 

Članak 30.

 

Rad Vijeća je javan.

Javnost rada se osigurava i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvještavanjem pripadnika i udruga nacionalne manjine.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.

Po potrebi, Vijeće izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

 

 

VI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 31.

 

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom o radu Vijeća i odlukama Vijeća koje moraju biti u suglasnosti s ovim Statutom.

 

Članak 32.

 

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća bošnjačke nacionalne manjine objavljuje se u Službenom glasniku Grada Siska.

Statut stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Siska. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 26.02.2008. godine.

 

U Sisku, 10. prosinca 2015. godine

 

                                                                                                                                                                                   Predsjednik Vijeća

Adis Keranović, dr.med., v.r.­