UdrugaKontakt

­Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska
Andrije Hebranga 25
Matični broj Vijeća: 1775952 OIB: 13272316160
Tel/Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail:
tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

Predsjednik Vijeća:

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

PROGRAM RADA VIJEĆA

­  ­


VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA SISKA

Andrije Hebranga 25, 44 000 Sisak, OIB 13272316160, MB 1775952

Tel/fax: 00385 44 537 117, Mob: 091 5343 859, E-mail: tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

 

         

­Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“155/02 ) članak 27., stavak 1., te temeljem Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska članak 13., Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska donosi program rada te imenuje Komisiju za program i djelatnosti koja predlaže slijedeći:

 

 

 PROGRAM  RADA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA SISKA ZA 2017. GODINU

 

UVODNA NAPOMENA

 

          Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske („Narodne novine“ 155/02), te posebnih zakona koji tretiraju sustavno ostvarivanje određenih prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj provedeni su izbori za nacionalne manjine u 2003. god. te je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska (u daljnjem tekstu Vijeće) konstituirano u prvom mandatu 2003. - 2007. god.

Drugi po redu izbori za Vijeća i Predstavnike nacionalnih manjina održani su 18. lipnja 2007. god. te je Vijeće konstituirano u drugom mandatu 2007. – 2011. godine, dok su treći po redu izbori za Vijeća i Predstavnike nacionalnih manjina održani 10. srpnja 2011. god. te je Vijeće konstituirano u trećem mandatu 2011. – 2015. god.

Četvrti izbori za Vijeća i Predstavnike nacionalnih manjina održani su 31. svibnja 2015. godine te je Vijeće na svojoj sjednici za mandatno razdoblje 2015. - 2019. god. konstituirano i izabralo za predsjednika gospodina Adisa Keranovića, a za zamjenika predsjednika gospodina Ćehu Keranovića.   

 

          U suradnji sa svim bošnjačkim asocijacijama nastaviti ćemo do sada započete pripreme značajne za izgradnju Islamskog centra u Sisku.

Jačati ćemo suradnju sa ustanovama u RH kao i u BiH, te veleposlanstvima koja djeluju u interesu Bošnjaka u RH čiju smo suradnju započeli, te ćemo svakako nastaviti jačanje suradnje na polju gospodarstva sa konačnim ciljem zapošljavanja što većeg broja Bošnjaka.

Također se ne smije zapostaviti činjenica da je sada Republika Hrvatska a time i Vijeće  punopravna članica Europske unije. Temeljem toga smatramo kako je važno dio programa rada usmjeriti prema projektima iz fondova europske unije. Takove projekte iznimno je zahtjevno raditi samostalno, te se u njihovom radu treba usmjeriti na partnerske odnose. Stoga će Vijeće u svome programu rada u daljnjim mandatima pažnju posvetiti mogućim strukturnim fondovima i povlačenjem sredstava iz fondova Europske unije, a partnerstvo potražiti u zemljama članicama Europske unije koja broje bošnjačku populaciju ili u Bosni i Hercegovini i partnerskim gradovima i općinama sa kojima je Vijeće do sada aktivno surađivalo. Isto tako partnere u projektu vidimo u lokalnoj zajednici koja ima zajednički interes i programske aktivnosti.

  

OPĆI CILJEVI:

 

§  Zaštita prava i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

§  Suradnja s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima Sisačko-moslavačke županije i Grada Siska, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama

§  Predlagati  tijelima Grada Siska mjere za unapređivanje položaja bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Sisku

§  Isticanje kandidata na dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima Grada Siska

§  Sustavna zaštita pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u praćenju pri zapošljavanju u državne institucije, javna poduzeća, područne, lokane institucije uprave i samouprave

§  Zaštita i unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka

§  Razvijanje suradnje unutar bošnjačke nacionalne zajednice, suradnja bošnjačke nacionalne manjine s ostalim nacionalnim manjinama, te suradnji bošnjačkih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama

§  Podizanje razine svijesti bošnjačke nacionalne manjine o svojim pravima temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i drugih zakonskih akata

§  Davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih emisija na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja

§  Sustavni rad na uključivanju Bošnjaka u rad Vijeća sa ciljem veće afirmacije mladih i visoko obrazovanih

   

 

PROGRAM RADA

 

  1. Zapošljavanje Bošnjaka i pomoć obiteljima koje su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina

 

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, članak 22., kao i Statuta Vijeća, pripadnici nacionalnih manjina imaju prednost pri zapošljavanju pod istim uvjetima kao i  svi ostali koji su ispunili uvjete natječaja. Stoga će Vijeće sustavno voditi brigu i predlagati konkretne mjere zapošljavanja Bošnjaka i pripadnika drugih nacionalnih manjina u jedinicama lokalne uprave i samouprave, tvrtkama u vlasništvu Grada Siska, kao i na nivou RH i to sve razmjerno proporcionalnoj zastupljenosti svih ostalih građana. Ova točka programa izuzetno je važna s obzirom na trenutno visoku nezaposlenost na nivou RH, kao i Grada Siska, naročito bošnjačke populacije. Vijeće će sukladno mogućnostima kontinuirano raditi na zapošljavanju bošnjačke populacije. Jedna od prvih aktivnosti je nastavak suradnje sa TUSKON-om (Konfederacija industrijalaca i poduzetnika Republike Turske) gdje je jedan od najvažnijih strateških ciljeva organizacija panel okruglog stola na kojem bi se okupili zainteresirani poduzetnici Republike Turske kao i naše regije. Osim toga, Vijeće će raditi na jačanju suradnje sa gospodarskim subjektima u RH kao i izvan granica, a sve kako bi se poduzele značajne mjere koje bi smanjile nezaposlenost bošnjačke populacije kao i svih građana Grada Siska i šire. Jedna od mogućnosti je svakako i prijavljivanje programa prema fondovima Europske unije kako je u uvodnim napomenama spomenuto. Posebnu pažnju treba posvetiti zapošljavanju branitelja, te prekvalifikaciji braniteljske populacije Bošnjaka, kao i pomoći pri rješavanju prava na osnovu Zakona o pravima Hrvatskih branitelja. Isto tako, nezaposleni sa nižom stručnom spremom te visoko obrazovani nezaposleni Bošnjaci ne smiju se zapostaviti. Nastavno na ovu točku programa Vijeće je do sada poduzelo znatne korake koji su vezani za suradnju sa Veleposlanstvima u RH koja djeluju u interesu Bošnjaka te njihovog mogućeg zapošljavanja. Sukladno tome te sukladno potrebama planiraju se i dalje organizirati radni skupovi i sastanci gospodarstvenika i poduzetnika čiji bi se sadržaj temeljio na zapošljavanju kadrova bošnjačke nacionalne manjine.

Vijeće je temeljem Statuta dužno voditi sustavnu brigu i skrb o obiteljima koje su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji. Takove obitelji bi se podupirale u materijalnom i svakom drugom obliku o čemu bi Komisija za ljudska prava i ustavnopravni položaj Bošnjaka morala donijeti pravilnik o stjecanju uvjeta za pomaganje onih obitelji koje su u teškoj materijalnoj situaciji (jednokratne financijske pomoći, nabava knjiga obiteljima sa više djece, pomoć starijim osobama, subvencija troškova učenika i studenata u edukaciji).

Savjetovanje i informiranje socijalno ugroženih kategorija bošnjačke i muslimanske populacije o stalnim i jednokratnim pomoćima preko Centra za socijalnu skrb i Povjerenstva za socijalnu skrb Grada Siska, kao i Merhameta izuzetno je važna u rješavanju konkretnih problema pojedinaca.

 

Nositelj: Predsjednik Vijeća / Komisija za ljudska prava i ustavnopravni položaj Bošnjaka

 

 

  1. Suradnja sa tijelima lokalne uprave i samouprave te institucijama u Republici Hrvatskoj

 

Temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i drugih pozitivnih zakonskih propisa, a u cilju unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja Bošnjaka koji žive na području grada Siska i šire, Vijeće će surađivati sa svim relevantnim institucijama i  državnim tijelima, tijelima Grada Siska i SMŽ, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama i u vezi s tim provoditi djelatnosti. Stoga smatramo važnim i molimo predstavnike lokalne vlasti da ubuduće obavještava predstavnike Vijeća naročito kada se to tiče pitanja nacionalnih manjina.

Važno je lokalnoj zajednici predlagati mjere za unapređenje položaja bošnjačke nacionalne manjine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja značajna za nacionalne manjine, isticati kandidate za dužnosti u tijelima lokalne uprave, tražiti informacije i materijale o svakom pitanju o kojima će raspravljati radna tijela, a tiču se položaja nacionalne manjine. Davati ćemo mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se tematski bave manjinskim pitanjima, te davati mišljenja i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

 

Naglasak želimo staviti na slijedeće:

 

-          zahtijevati pravovremenu obaviještenost predstavničkih tijela Grada Siska o svim pitanjima koja se tiču položaja bošnjačke nacionalne manjine

-          predlagati mjere za unapređenje položaja bošnjačke nacionalne manjine te isticati kandidate na dužnosti u tijelima lokalne uprave i samouprave pa i šire

-          ostvarivati suradnju sa relevantnim institucijama u RH značajnima za Bošnjake kao npr.: Ured za nacionalne manjine Vlada RH, Savjet za nacionalne manjine Vlade RH, Veleposlanstva u RH, nevladine organizacije koje promiču lokalnu demokraciju

 

Nositelj: Predsjednik Vijeća / Komisija za program i djelatnosti

 

 

  1.  Suradnja s bošnjačkim asocijacijama koje djeluju na području Grada Siska, Sisačko - moslavačke županije i Republike Hrvatske

 

Vijeće će u svom radu surađivati sa registriranim bošnjačkim asocijacijama i predstavnicima u Sisku i SMŽ te u RH kada za to postoji opravdan interes za bošnjačku nacionalnu manjinu. U skladu sa financijskim mogućnostima pomagati ćemo provođenje kvalitetnih programa te jačati suradnju sa bošnjačkim asocijacijama i predstavnicima Bošnjaka u Gradu Sisku te na nivou RH. Smatramo izuzetno važnim i dalje jačati suradnju sa VBNM SMŽ kao i svim ostalim bošnjačkim asocijacijama sa ciljem zajedničkih programa i aktivnosti. Isto tako potrebno je svoju suradnju usmjeriti i na bošnjačke asocijacije izvan granica Grada Siska i SMŽ.

U skladu s mogućnostima organizacijski i financijski podupirati ćemo provođenje kvalitetnih programa svih bošnjačkih asocijacija. Također smatramo važnim osnovati i osnažiti koordinaciju bošnjačkih asocijacija u Gradu Sisku i SMŽ s ciljem predlaganja i provođenja zajedničkih aktivnosti i programa.

 

Nositelj: Predsjednik Vijeća / Komisija za program i djelatnosti

 

 

  1.  Suradnja s vijećima svih nacionalnih manjina i njihovim predstavnicima

 

Temeljem članka 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Vijeće može pristupiti Koordinaciji vijeća nacionalnih manjina s ciljem usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa. Stoga je važno jačati koordinaciju vijeća te time pokušati promicati sva pitanja bitna za bošnjačku te ostale nacionalne manjine na ovim područjima.

Vijeće ima za cilj nastaviti dobru suradnju s VBNM SMŽ zajedničkim planiranjem i realizacijom značajnijih projekata, ali je kroz ovu točku programa rada potrebno potaknuti suradnju s svim ostalim vijećima i predstavnicima u RH kao i sa predstavnicima drugih nacionalnih manjina.

 

Nositelj: Predsjednik Vijeća / Komisija za program i djelatnosti

 

 

  1.  Suradnja s ustanovama iz Bosne i Hercegovine

 

U cilju jačanja kulturnog identiteta Bošnjaka Vijeće ima za cilj pratiti kulturna i druga događanja u BiH, organizirati gostovanja priznatih bosansko-hercegovačkih umjetnika i pisaca, organizirati tribine, promocije knjiga te u suradnji sa drugim asocijacijama jačati bošnjaštvo.

Poticati kulturnu suradnju s drugim ustanovama i KUD-ovima iz Bosne i Hercegovine, te

uspostaviti kvalitetniju suradnju s Kulturnim centrom Ambasade BiH u Zagrebu.

Vijeće će svakako nastaviti dosadašnju dobro započetu suradnju sa Vladom Federacije BiH te Veleposlanstvom RH u BiH. Također smatramo važnim uspostaviti još bolju suradnju s gradskim tijelima općina iz BiH koje graniče sa Sisačko – Moslavačkom županijom (npr. Unsko – Sanski kanton) u cilju poticanja gospodarske, kulturne, sportske i drugih oblika suradnje.

 

Nositelj: Predsjednik Vijeća / Komisija za program i djelatnosti   

 

 

  1. Edukacija, obrazovanje i aktivniji rad na uključivanju mladih u javni život Bošnjaka

 

U članku 14. Statuta Vijeća navedena su stalna radna tijela Vijeća u kojima je i Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mladež. Aktivnijim radom ove Komisije, te njenim značajnijim uključivanjem u rad Vijeća može se postići navedeni cilj. Edukacija i obrazovanje mladih u smislu: briga o zdravlju Bošnjaka, djelovanjem na pravilniji odgoj omladine, odrastanja i spoznaje položaja mladih u društvu, te okupljanje i animiranje mladih u raznim programima i događajima u javnom životu. Komisija je već prije ostvarila suradnju sa udrugom "Novi svijet" (gradska udruga za brigu o djeci i mladima koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja sve zainteresirane za djelovanje unutar aktivnosti Udruge), udrugom CroMSIC (Međunarodna udruga studenata medicine) te sa omladinskim klubom Medžlisa Islamske zajednice Sisak. Komisija je dužna, kao i sve ostale Komisije, pravovremeno se obratiti Vijeću za realizaciju svojih aktivnosti kako bi se predviđena sredstva mogla namjenski odobriti. Sve ostale aktivnosti bi se realizirale u skladu sa financijskim mogućnostima, potrebama i zainteresiranosti populacije. Smatramo da bi se ovime podizala svijest Bošnjaka, uključio određeni broj mladih u programske aktivnosti Vijeća te radilo na jačanju bošnjačkog identiteta.

Najvažnija aktivnost koja se do sada provodila te se planira nastaviti su, u suradnji sa Veleposlanstvom Republike Turske u RH i Edukativnim centrom „Sjajna zvijezda“ organizacija tečaja turskog i njemačkog jezika.

Ostale mogućnosti su Konvoj mladih Bošnjaka Hrvatske u Srebrenicu i Potočare pod nazivom „Da se ne zaboravi“. Zatim uključivanje u organizaciju tribina na temu tradicije i običaja Bošnjaka, bošnjačke književnosti, društveno-političkih događanja i sl, kao i sve druge aktivnosti koje Komisija preloži Vijeću, a u interesu su bošnjačke populacije.

 

Nositelj: Predsjednik Vijeća / Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mladež

 

 

  1.   Javnost rada i informiranje o radu Vijeća

 

Kvalitetno i pravovremeno informiranje jedni su od preduvjeta za senzibiliziranje Bošnjaka i njihovo masovnije uključivanje u rad svih udruga i aktivno učešće u manifestacijama koje organiziraju bošnjačke asocijacije s ciljem jačanja ugleda Bošnjaka u sredini u kojoj žive. Posebna pozornost usmjerit će se na jačanje svijesti o nacionalnoj pripadnosti i pune slobode u isticanju svog bošnjačkog identiteta. Veliku pažnju posvetiti ćemo podizanju razine svijesti Bošnjaka, te njihovoj edukaciji kako bi se skinula stigma koja je danas ekvivalent Bošnjaku.

Kvalitetno informiranje Bošnjaka o kulturi, običajima, pravima, slobodama i svakodnevici prvenstveno treba biti usmjereno prema djeci i mladima pa iz tog razloga predlažemo da se informiranje i edukacija provodi:

 

- pretplatom i zakupom stranice u Novom sisačkom tjedniku

 

- pretplatom na bošnjačke časopise: „Preporodov Journal“, „Behar“, „Bošnjačku pismohranu“ te „Preporod – Islamske informativne novine“

te ostale tiskovine ukoliko se osiguraju financijska sredstva

 

- u suradnji sa Veleposlanstvom Republike Turske u RH organizirati tečaj učenja turskog jezika te druženja uz večer turske kulture, jela i delicija

 

- i dalje organizirati druge tečajeve stranih jezika sukladno potrebama bošnjačke populacije, prvenstveno tečaj njemačkog jezika kao i prethodnih godina

 

- nabavom knjiga i stručne literature bošnjačkih autora (po izboru)

 

- učešće i nastupi u zakupljenim terminima na radio i TV-postajama

 

- edukativna predavanja i radionice

 

- ažurno uređivati web stranicu Vijeća 

 

- po potrebi pozivati predstavnike tiskovnih i elektronskih medija na sjednice, manifestacije i događaje od interesa za javnost

 

- po potrebi organizirati druženja ili okrugle stolove bošnjačkih asocijacija s ciljem analiziranja problema i rješavanja istih

 

- suradnja s elektroničkim medijima Siska i SMŽ

 

Nositelji: Predsjednik Vijeća / Komisija za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju

 

 

  1. Kulturne i druge manifestacije

 

U suradnji s drugim bošnjačkim asocijacijama sukladno mogućnostima financijski i organizacijski pomagati sljedeće manifestacije:

 

-          Ramazanski i Kurban Bajram

-          Dan bošnjačke kulture i kuhinje u Sisku i SMŽ

-          Dan državnosti BiH

-          Dan nezavisnosti BiH

-          “Teferič”

-          „Srebrenica 2017.“

-          Amaterski festival pjesme sevdalinke

-          Manifestacije kulturnog amaterizma drugih bošnjačkih asocijacija (folklor, sevdalinke, izložbe, ručni radovi, promocije knjiga…)

 

-          Obilježavanje Dana bijelih traka

 

-          Tribine o aktualnostima u BiH i RH

Vijeće učestvuje i prigodom obilježavanja državnih praznika i blagdana Republike Hrvatske, kao i na svim važnim događanjima na poziv organizatora.

 

Nositelji: Predsjednik Vijeća / Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mladež

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Komisija za Program rada i djelatnosti predložila je ovakav Program rada Vijeća na usvajanje, te je isti usvojen jednoglasno na 3. sjednici Vijeća održanoj 12. listopada 2015. godine. Vijeće ovakav Program rada, temeljem uputa, daje na usvajanje gradskom vijeću Grada Siska zbog pripreme proračuna Grada za 2016. godinu.

Smatramo da je, ovako napisan, program rada prilagođen sazivu ovoga Vijeća, financijskoj situaciji i trenutnim potrebama Bošnjaka. Ovakav program rada svakako je materijal na kojem se još sigurno može poraditi u smislu poboljšanja istog, suradnje, oblika djelovanja te je stoga podložan dopunama i izmjenama.

 

 

Sisak, 28. rujna 2016. god.

 

Članovi Komisije za program i djelatnost:

 

Alija Avdić, dipl. krim., Predsjednik Komisije

Enis Dugonjić, dipl. krim., član Komisije

Sejad Sedić, član Komisije

 

 

                                                          

Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska:

Adis Keranović, dr.med.

31. 12. 2016.