UdrugaKontakt

­Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska
Andrije Hebranga 25
Matični broj Vijeća: 1775952 OIB: 13272316160
Tel/Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail:
tajnik.gv@bosnjaci-smz.hr

 

Predsjednik Vijeća:

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

udruga_slikagore_gradskovi

O NAMA

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), te posebnih zakona koji tretiraju sustavno ostvarivanje određenih prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj provedeni su izbori za nacionalne manjine u 2003. god. te je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska (u daljnjem tekstu Vijeće) konstituirano u prvom mandatu 2003. - 2007. god. Drugi po redu izbori za Vijeća i Predstavnike nacionalnih manjina održani su 18. lipnja 20­07. godine te je Vijeće konstituirano u drugom mandatu 2007. – 2011. godine, dok su treći po redu izbori za Vijeća i Predstavnike nacionalnih manjina održani 10. srpnja 2011. godine te je Vijeće konstituirano u trećem mandatu 2011. – 2015. god. Četvrti izbori za Vijeća i Predstavnike nacionalnih manjina održani su 31. svibnja 2015. godine te je Vijeće na svojoj sjednici za mandatno razdoblje 2015. - 2019. god. konstituirano sa slijedećim članovima Vijeća:

1. Adis Keranović, dr.med., Predsjednik Vijeća

2. Ćeho Keranović, zamjenik Predsjednika Vijeća

3. Alija Avdić, dipl.krim.

4. Enis Dugonjić, dipl.krim.

5. Asmira Keranović

6. Ismet Isaković, dipl.ing.

7. Izet Keranović

8. Merima Begić

9. Agan Velić, prof.

10. Mirsada Velić

11. Zijad Fuka, prof.

12. Sejad Sedić

13. Jasmina Arapović

14. Hašim Smlatić, dr.med.

 

Opći ciljevi Vijeća su:

1. Zaštita prava i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

2. Suradnja s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima Sisačko-moslavačke županije i Grada Siska, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama

3. Predlagati tijelima Grada Siska mjere za unapređivanje položaja bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Sisku

4. Isticanje kandidata na dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima Grada Siska

5. Sustavna zaštita pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u praćenju pri zapošljavanju u državne institucije, javna poduzeća, područne, lokane institucije uprave i samouprave

6. Zaštita i unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka

7. Razvijanje suradnje unutar bošnjačke nacionalne zajednice, suradnja bošnjačke nacionalne manjine s ostalim nacionalnim manjinama, te suradnji bošnjačkih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama

8. Podizanje razine svijesti bošnjačke nacionalne manjine o svojim pravima temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i drugih zakonskih akata

9. Davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih emisija na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja

10. ­Sustavni rad na uključivanju Bošnjaka u rad Vijeća sa ciljem veće afirmacije mladih i visoko obrazovanih

 

Ovi članovi Vijeća svoj mandat su završili izborom novih članova Vijeća u svibnju 2019. godine.