UdrugaKontakt Vijeće bošnjačke nacionalne manjine SMŽ
Braće Kavurića 10b
Matični broj Vijeća: 1768999, OIB: 46248792370
IBAN: HR0924070001188022717

Tel 044 537 120 /Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail: vbnmsmz2@gmail.com 

 

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

O nama

 

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine je neprofitna pravna osoba. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, koji je donio Hrvatski Sabor na sjednici 13.prosinca 2002. godine a objavljen je u Narodnim novinama broj 155.od 23.12.2002. godine , dao je mogućnost pripadnicima nacionalnih manjina da biraju svoje predstavnike glede sudjelovanja u javnom životu i lokalnoj upravi putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.

Naglašavam one članke ovog Zakona za koje mislim da su od velike važnosti za pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Članak 14.
(1) Slobodna je uporaba znamenja i simbola nacionalnih manjina i obilježavanje praznika
nacionalnih manjina.
(2) Uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske nacionalne manjine
mogu isticati odgovarajuće znamenje i simbole nacionalnih manjina. Kada se izvodi himna
i/ili svečana pjesma nacionalne manjine, obvezatno se prije nje izvodi himna Republike
Hrvatske.
(3) Jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave dužne su statutom
propisati službenu uporabu i način korištenja zastave i simbola nacionalnih manjina.

Odredbom članka 22. stavka 2. navedenoga Zakona pripadnicima nacionalnih manjina osigurava se zastupljenost u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima sukladno odredbama posebnog zakona, vodeći računa o sudjelovanju pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu na razini na kojoj je ustrojeno tijelo državne uprave ili pravosudno tijelo i stečenim pravima.
U popunjavanju navedenih mjesta, prednost pod istim uvjetima imaju predstavnici nacionalnih manjina.

 Članak 18.
(1) Postaje radija i televizije na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini imaju zadaću
promicati razumijevanje za pripadnike nacionalnih manjina, proizvoditi i/ili emitirati emisije
namijenjene informiranju pripadnika nacionalnih manjina na jezicima nacionalnih manjina,
stvaranje i emitiranje programa kojima se potiče i unaprjeđuje održavanje, razvoj i iskazivanje
kulturne, vjerske i druge samobitnosti nacionalnih manjina, očuvanje i zaštita njihovih
kulturnih dobara i tradicije, te stvaranje i emitiranje programa kojima se pripadnici nacionalne
manjine na tom prostoru upoznaju s radom i zadaćama njihova vijeća nacionalnih manjina i
predstavnika nacionalnih manjina. Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javnog
priopćavanja (tisak, radio i televizija) omogućit će udrugama pripadnika nacionalnih manjina
i institucijama nacionalnih manjina sudjelovanje u stvaranju programa namijenjenog
nacionalnim manjinama.
(2) U državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave osiguravaju se sredstva za sufinanciranje programa radio i televizijskih postaja u
njihovom vlasništvu namijenjenih nacionalnim manjinama, sukladno mogućnostima i prema
kriterijima koje utvrdi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Savjeta za nacionalne manjine,
odnosno nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog
vijeća nacionalnih manjina.
(3) U cilju ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina na informiranje putem tiska
te radija i televizije na pismu i jeziku nacionalne manjine pripadnici nacionalnih manjina,
njihova vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina, njihove udruge mogu
obavljati djelatnost javnog priopćavanja (izdavati novine, proizvoditi i emitirati radijski i
televizijski program i obavljati djelatnost novinskih agencija) u skladu sa zakonom.

 Članak 24.

 (2) U vijeća nacionalnih manjina općine bira se 10 članova, u vijeća nacionalnih manjina
grada bira se 15, a u vijeće nacionalnih manjina županije bira se 25 članova pripadnika
nacionalne manjine.
(3) U slučajevima kada nije ispunjen barem jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka za
izbor vijeća nacionalnih manjina, a na području jedinice samouprave živi najmanje 100
pripadnika nacionalne manjine, za područje ovakove jedinice samouprave bira se predstavnik
nacionalnih manjina.
(4) Kandidate za članove vijeća nacionalnih manjina odnosno kandidate za predstavnike
nacionalnih manjina mogu predlagati udruge nacionalnih manjina ili najmanje 20 pripadnika
nacionalne manjine s područja općine, odnosno 30 s područja grada i 50 s područja županije.
(5) Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se
neposredno tajnim glasovanjem za razdoblje od četiri godine, a na postupak izbora i druga
pitanja u svezi s njihovim izborom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje
izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
(6) Za određivanje broja pripadnika nacionalne manjine radi provođenja odredbi ovoga
članka mjerodavan je popis stanovništva korigiran (uvećan ili umanjen) za onaj broj birača
koji su upisani ili brisani iz popisa birača koji se sastavlja radi izbora članova predstavničkih
tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 28.
(1) Jedinice samouprave osiguravaju sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina,
uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu
osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća
nacionalne manjine.
(2) Sredstva za ostvarivanje određenih programa vijeća nacionalnih manjina mogu se
osigurati i u državnom proračunu Republike Hrvatske.


Članak 29.
(1) Sredstva koja vijeće nacionalne manjine ostvari od svoje imovine; od donacija,
poklona, nasljedstva; ili po drugom osnovu, mogu se koristiti samo za djelatnosti i poslove od
značaja za nacionalnu manjinu utvrđenih u programu rada vijeća nacionalne manjine.
(2) Sredstva koja vijeće nacionalne manjine ostvari iz državnog proračuna Republike
Hrvatske ili proračuna jedinice samouprave mogu se koristiti isključivo za namjene određene
proračunom i zakonom, odnosno odlukom kojima se uređuje izvršenje proračuna, odnosno za
namjene, kada se radi o sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, koje odredi
Savjet za nacionalne manjine.
(3) Kada vijeće nacionalne manjine nabavlja robe ili usluge ili izvodi radove sredstvima iz
stavka 2. ovoga članka može ih koristiti samo pod uvjetima i na način propisan Zakonom o javnoj nabavi.

 

NAPOMENA

Istaknuti su samo oni članci Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koje sam smatrala nabitnijima,cijeli Zakon možete pročitati na

 http://www.zakon.hr/z/295/Ustavni-zakon-o-pravima-nacionalnih-manjina22. 04. 2008.