UdrugaKontakt Vijeće bošnjačke nacionalne manjine SMŽ
Braće Kavurića 10b
Matični broj Vijeća: 1768999, OIB: 46248792370
IBAN: HR0924070001188022717

Tel 044 537 120 /Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail: vbnmsmz2@gmail.com 

 

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2011.

           Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( ˝Narodne novine˝155/02 ) članak 27. stavak 1. članak 13 Statuta, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije na svojoj II – sjednici održanoj dana 02. 09. 2007. god. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije imenovalo je Komisiju za izradu Plana programa rada VBNM SMŽ  u sastavu: Šaban Kadrić, Mirela Ćehić Omer Hamzagić te članovi Komisije predlažu:

 

PROGRAM RADA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU. 

 

UVODNA NAPOMENA

  

           Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske  (˝Narodne novine 155/02 ˝) te posebnih zakona koji tretiraju sustavno ostvarivanje određenih prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj provedeni su izbori za nacionalne manjine u 2003. god. te je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije  (u daljnjem tekstu VBNM SMŽ ) konstituirano u I – mandatu 2003 - 2007. god.

           Drugi po redu izbori za Vijeća i Predstavnike nacionalnih manjina održani su 18. lipnja 2007. god. te je na svojoj I-sjednici VBNM SMŽ  za mandatno razdoblje 2007. – 2011 god. konstituirano i izabralo za predsjednika g-din Hamzalija Hafizović, a za zamjenika predsjednika g-din Šaban Kadrić.

 

CILJEVI VBNM SMŽ:

 

 1. Sustavna zaštita i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine,
 2. Suradnja s državnim, županijskim, gradskim i općinskim tijelima i institucijama u republici Hrvatskoj,
 3. Suradnja s Vijećima Bošnjačke i drugih nacionalnih manjina, s predstavnicima Bošnjačke i drugih nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina, vjerskim zajednicama, suradnja sa diplomatskim, konzularnim i ostalim ustanovama BiH, međunarodnim organizacijama, vladinim i nevladinim organizacijama i svim relevantnim faktorima koji budu od interesa za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine,
 4. Sustavna zaštita pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u praćenju pri zapošljavanju u državne institucije, javna poduzeća, područne (regionalne), lokalne organe uprave i samouprave,
 5. Podizanje nivoa svijesti bošnjačke nacionalne manjine o svojim pravima temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjinama i drugih zakonskih i pod-zakonskih akata,
 6. Predlagati mjere za unapređivanje položaja bošnjačke nacionalne manjine, uključujući i davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja značajna za bošnjačku nacionalnu manjinu, na području SMŽ,
 7. Isticati kandidate za dužnosti u tijelima područne (regionalne), lokalne uprave i samouprave,
 8. Usuglašavati mišljenja s drugim Vijećima, predstavnicima, vjerskim zajednicama i udrugama bošnjaka o pitanjima od zajedničkog interesa i dr.
 9. Kako su se stvorili novi povoljniji uvjeti za rad Vijeća glede su dobivene, renovirane i u većem dijelu opremljene prostorije Vijeća, potrebno je nastaviti sa opremanjem navedenih prostorija, uključivati sva radna tijela u rad Vijeća te biti na usluzi građanima bošnjacima.

 

PROGRAM RADA U 2011. GODINI

 

SUBVENCIJE:

 

a)      Pomoć obiteljima koje su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji

 

Obrazloženje: VBNM SMŽ temeljem Statuta VBNM SMŽ dužno je voditi sustavnu brigu i skrb o obiteljima koje su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji, na način da takove obitelji podupiru u materijalnom i svakom drugom obliku o čemu bi Komisija za socijalnu skrb VBNM SMŽ morala donijeti pravilnik o stjecanju uvjeta za pomaganje onih obitelji koji su u teškoj materijalnoj situaciji, (jednokratne financijske pomoći, nabava knjiga obiteljima sa više djece, nabava ogrijeva za stare i nemoćne, subvencija putnih troškova djece učenika, kupnja paketa sa hranom itd ). Pod ovom točkom također je bitno ostvariti što bolju suradnju sa Centrom za socijalnu skrb u mjestu gdje se nalaze takove obitelji.   

 

b)      Pomoć Omladinskom klubu pri Medžlisu islamske zajednice u Sisku i SMŽ

 

Obrazloženje: Omladinski klub muslimana pri Medžlisu islamske zajednice za Sisak i SMŽ je relativno mlada asocijacija muslimanske mladeži, osnovana iz razloga što se ukazala potreba za jednim organiziranijim radom i djelovanjem muslimanske mladeži u Sisku.

       Ciljevi rada i djelovanja omladinskog kluba su opisani u programu rada i djelovanja Kluba a jedan od osnovnih je svakako pravilno usmjeravanje muslimanske mladeži u smislu vjerskog, kulturnog, sportskog i svakog drugog života bitnog za rad sa muslimanskom mladeži. Bitno je naglasiti da smo kao klub otvoreni za sve vidove suradnje sa svim udrugama i asocijacijama koje prihvaćaju naš plan i program rada.

       Kao klub nemamo svoj račun niti stalni izvor financiranja te smo u proteklom razdoblju za svoje aktivnosti bili potpomognutu od strane Medžlisa Islamske zajednice Siska i SMŽ na čemu smo im zahvalni. Kako sredstva koja dobijemo za naše potrebe nisu dostatna, stoga smo donijeli odluku da se obratimo našim asocijacijama i udrugama koje djeluju na SMŽ i gradu Sisku da nas u materijalnom pa i svakom drugom obliku potpomognu u radu i djelovanju.

        Stoga bih vam iznijeli dio našeg dosadašnjeg rada i aktivnosti kako bih pobliže stekli sliku rada Omladinskog kluba i njegove opravdanosti postojanja:

1.      Intenzivna druženja muslimanske omladine (subota i nedjelja) rad na računalima

2.      Aktivna druženja tijekom mjeseca Ramazana

3.      druženja sa omladinskim muslimanskim klubovima diljem RH i R BiH

4.      Sportska natjecanja

5.      Uređenje, opremanje i održavanje prostorija Omladinskog kluba

6.      Uređenje vanjskog okoliša oko prostorija Medžlisa Islamske zajednice Siska i SMŽ

7.      Podsticanje muslimanske omladine da se uključe u rad kluba kao i vjeronauk

8.      Suradnja sa ostalim udrugama i asocijacijama

9.      Obilazak i pružanje raznih vidova pomoći starim i nemoćnim osobama

10.  Zajednički iftari u prostorijama kluba itd.

Jedna od bitnih činjenica opravdanosti postojanja Omladinskog kluba što je proširio svoju plodonosnu suradnju sa omladinskim klubovima u RH i RBiH, te su ona kao takva postala tradicionalna a sve u cilju razmjene iskustava, druženja pa i rađanja novih veza koje su rezultirale sa bračnom vezom. Predstavnik Omladinskog kluba dužan je blagovremeno se obratiti pismenim putem VBNM SMŽ kako bi se predviđena sredstva mogla namjenski odobriti.

           Ovdje je bitno naglasiti potrebu veće suradnje i pomoći bilo koje vrste VBNM-SMŽ Medžlisu Islamske zajednice u Sisku i SMŽ, poglavito stoga što je pokrenut postupak oko ishođenja dokumentacije za izgradnju Kulturno islamskog centra u Sisku za što je već lokacija osigurana.

 

c)      Sufinanciranje zajedničkih projekata Županijskih Vijeća

 

Obrazloženje: VBNM SMŽ u svom Programu za 2011. god. bi trebalo predvidjeti sredstva koja bi bila namijenjena za financiranje zajedničkih projekata Koordinacije Županijskih Vijeća kada je to od interesa za manjine u smislu poboljšanja statusa manjinskog pitanja u RH. Naime Županijska vijeća su u organizacionom smislu već konstituirana te kao takova do sada nisu dala željene rezultate i očekivanja, ali svakako je bitno biti u Koordinaciji i kroz istu pokušati promicati sva pitanja bitna za bošnjačku nacionalnu manjinu kao i ostale manjine.

 

d)      Obilazak područja i mjesta sa naseljenom bošnjačkom populacijom

 

Obrazloženje: VBNM SMŽ treba permanentno vršiti obilazak naselja i pojedinaca gdje živi bošnjačka nacionalna manjina kako bi se vjerno dobio uzorak socijalnog i kulturnog standarda života bošnjaka na područjima SMŽ gdje žive bošnjaci. Naime, kako će u 2011. god. biti proveden popis stanovništva u RH, potrebno je pažnju posvetiti bošnjacima/muslimanima glede navedenog popisa iz razloga što bi rezultati tog popisa stavnovništva za duži period dali što vjerniju sliku bošnjaka u RH, a i vrlo bitnog razloga što će vjerojatno u tom periodu doći do ulaska RH u punopravno članstvo u Evropsku uniju.  Također, temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te Statutom VBNM SMŽ Vijeće je dužno voditi brigu o standardu života bošnjaka na područjima gdje ih je većina naseljena ili su pojedinci, u smislu kvalitetne infrastrukture, neriješenih imovinsko pravnih poslova, neriješenog statusa državljanstva, prava na vjeronauk u školama, pomoć pri traženju školskih stipendija itd., a sve u cilju bolje i veće zaštite bošnjačke nacionalne manjine temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Komisija predlaže da se za ovu stavku imenuje posebno Povjerenstvo te je isto dužno periodično izvještavati Vijeće o svom radu.

 

e)      Zapošljavanje kadrova bošnjačke nacionalne manjine

 

Obrazloženje: Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina VBNM SMŽ ima pravo zaposliti jednog administrativnog djelatnika konzumirajući pravo Zakona o radu za navedenog administrativnog djelatnika.

           Također, predlažemo da se imenuje Povjerenstvo koje bi sustavno pratilo natječaje i izdavalo suglasnosti kad je u pitanju zapošljavanje u državnim i lokalnim institucijama kadrova bošnjačke nacionalne manjine poglavito na područno (regionalne), lokalne uprave i samouprave, te ministarstvu unutarnjih poslova i pravosuđu, te o svim nepravilnostima i zlouporabama blagovremeno reagirati kod nadležnih tijela. Posebnu skrb voditi i biti u suradnji sa UBBDRH OGS i SMŽ glede zapošljavanja i prekvalifikacije braniteljske populacije bošnjaka, kao i pomoći pri rješavanju prava po osnovu Zakona o pravima Hrvatskih  branitelja. Također bi ovo Povjerenstvo o svom radu periodično izvještavalo Vijeće o svom radu u pisanom obliku.

           Glede povjerenstvo u prethodnom razdoblju nije zaživjelo u svoj svojoj punini Komisija ponovo predlaže da se imenuje povjerenstvo, te da se izradi pravilnik o radu Povjerenstva kako bi se u smislu zapošljavanja bošnjačke populacije u državne strukture moglo sustavno pratitit.

           Također predlažemo da povjerenstvo izdaje suglasnosti i preporuke pri zapošljavanju kandidata bošnjaka u državnim službama, a sve temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

 

f)        Informiranje bošnjaka

 

Obrazloženje: Kvalitetno i blagovremeno informiranje temeljni je preduvjet za senzibiliziranje Bošnjaka i njihovo masovnije uključivanje u rad svih udruga i aktivno učešće u manifestacijama koje organiziraju bošnjačke asocijacije s ciljem jačanja ugleda Bošnjaka u sredini u kojoj žive. Posebna pozornost usmjerit će se na jačanje svijesti o nacionalnoj pripadnosti i pune slobode u isticanju svog Bošnjačkog identiteta, kako bi pomogli svima koji su se izjasnili kao Musliman da izvrše konverziju i upišu se kao Bošnjak, glede je od izuzetne važnosti postići stupanj svijesti kod navedenih pojedinaca da je prefiks Musliman odrednica vjero-ispovijesti a ne nacionalnosti, i ova bi zadaća trebala biti vrlo važna zadaća za sve Bošnjačke asocijacije

           Kvalitetno informiranje bošnjaka u kulturi, običajima, pravima, slobodama i dr. osobito mora biti usmjereno prema djeci i mladeži te predlažemo da se informiranje provodi:

 1. Pretplatom na dnevni tisak: ˝Jutarni list˝, ˝Večernji list˝ ili ˝nST˝
 2. Pretplatom na bošnjačke časopise i periodiku: ˝Preporodov Journal˝, ˝Behar˝, ˝Bošnjačku pismohranu˝ te ˝Preporod – Islamske informativne novine˝,
 3. Nabavom knjiga i stručne literature bošnjačkih autora ( po izboru )
 4. Učešće i nastupi u zakupljenim terminima na radio i TV-postajama

 

g)      Javnost rada i informiranje o radu Vijeća

 

Obrazloženje: U cilju osiguranja javnosti rada i blagovremenog informiranja o radu Vijeća planiramo i predlažemo:

 1. Ažurno uređivati web stranicu Bošnjaka SMŽ  www.bosnjaci-smz.hr.
 2. Pozivati predstavnike tiskovnih i elektronskih medija na  sjednice Vijeća po potrebi, manifestacije i događaje od interesa za javnost,
 3. Dostavljati izvještaje, priloge i informacije bošnjačkim časopisima: ˝Sabah˝, ˝Preporodov Journal˝ i dr.
 4. Po potrebi tiskati letke, plakate i sl. o značajnim zbivanjima i događajima iz života bošnjaka na SMŽ.

 

 

 

h)      Kulturne i druge manifestacije:

 

Obrazloženje: VBNM SMŽ u suradnji sa drugim bošnjačkim asocijacijama, financijski i organizacijski će pomagati slijedeće manifestacije:

 1. Ramazanski i Kurban Bajram,
 2. Dani Bošnjačke kulture u Sisku i SMŽ
 3. Dan državnosti R BiH
 4. Dan nezavisnosti R BiH
 5. Vijeće će učestvovati i prigodom obilježavanja državnih praznika i blagdana Republike Hrvatske na poziv organizatora.
 6. Učešće u organizaciji Bošnjačkog teferiča zajedno sa UBBDRH OGS i SMŽ
 7. Uzeti učešće u obilježavanju godišnjice stradanja bošnjačkog naroda u Srebrenici 11.07. koja se održava svake godine na dan obilježavanja godišnjice stradanja bošnjačkog naroda u zaštićenoj enklavi Srebrenica.. Napominjemo da će ovaj Program biti posebno obrazložen kao stavka, te će kao takav biti posebno kandidiran za dodjelu potrebnih financijskih sredstava, kako bi Program mogao biti u cijelosti realiziran glede je od iznimne važnosti za bošnjačku nacionalnu manjinu na području SMŽ.

 

i)        Suradnja s registriranim udrugama bošnjaka, Siska, SMŽ i na nivo RH

 

Obrazloženje: VBNM SMŽ će u svom radu surađivati sa registriranim udrugama i pojedincima u Sisku i SMŽ te u RH kada za to postoji opravdan interes za bošnjačku nacionalnu manjinu te u skladu sa financijskim mogućnostima potpomagati provođenje kvalitetnih programa kao npr.:

 1. Udrugom bošnjaka branitelja domovinskog rata ogranak Grada Siska i SMŽ (sportske manifestacije),
 2. Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo ˝Nur˝ Sisak ( kulturni amaterizam ),
 3. Suradnja sa Islamskom zajednicom u Sisku, u smislu poboljšanja rada i suradnje na svim nivoima iz razloga koji su od velike važnosti za bošnjake/muslimane SMŽ, glede su pokrenute aktivnosti oko izgradnje budućeg Kulturno islamskog centra.

 

     j)    Suradnja s Ustanovama iz Bosne i Hercegovine

 

Obrazloženje: U cilju jačanja kulturnog identiteta Bošnjaka pratiti kulturna događanja u R BiH, organizirati gostovanja priznatih Bosansko-hercegovačkih umjetnika i pisaca, organizirati tribine, promocije knjiga te u suradnji sa drugim asocijacijama i udrugama pružiti pomoć.

 1. Pomoći nastup BKUD ˝NUR˝Sisak na smotri bošnjačkih KUD-ova u RH i na međunarodnim nastupima.
 2. Poticati kulturnu suradnju s drugim ustanovama i KUD-ovima iz Bosne i Hercegovine,
 3. Uspostaviti kvalitetniju suradnju s Kulturnim centrom Ambasade R BiH u Zagrebu

 

k) Financijska potpora Komisiji za odgoj, obrazovanje i omladinu

 

Obrazloženje: U članku 14. Statuta VBNM SMŽ navedena su stalna radna tijela VBNM-SMŽ u kojima se nalazi i Komisija za odgoj, obrazovanje i omladinu. Navedena Komisija priložila je svoj Programa rada za 2011. godinu zbog čije je sveobuhvatnosti potrebno njeno uvrštavanje u Program rada Vijeća kako bi se unaprijed planirala financijska sredstva potrebna za realizaciju njenih programa. Temeljni ciljevi navedene Komisije je edukacija i obrazovanje mladih bošnjaka u smislu: smanjenje ovisnosti i širenja od droga, pušenja, AIDS-a, zatim utjecati na pravilan odgoj omladine, odrastanja i položaja mladih u društvu te okupljanje i animiranje mladih u raznim programima i događanjima u javnom životu. Također je potrebno provoditi jedan vid edukacije sa odraslim osobama po pitanju zdravstva. Komisija je ostvarila suradnju sa udrugom "Novi svijet" (gradska udruga za brigu o djeci i mladima koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja sve zainteresirane za djelovanje unutar aktivnosti Udruge) i s udrugom CroMSIC (Međunarodna udruga studenata medicine). Naravno, tečajevi informatike za djecu i odrasle će se relizirati u skladu financijske mogućnosti i zainteresiranosti većeg broja kandidata za pohađanje tečaja informatike i stranih jezika ( engleski ). Komisija za odgoj, obrazovanje i omladinu dužna je za realizaciju svojih aktivnosti blagovremeno se obratiti VBNM SMŽ kako bi se predviđena sredstva mogla namjenski odobriti. Komisija za izradu Programa rada VBNM SMŽ je izvršila uvid u prijedlog Programa rada Komisije za odgoj, obrazovanje i omladinu za 2011. god. te je suglasna da se navedeni Program inkorporira kao sastavni dio ovog Programa, te da o istom i Komisija za financije zauzme adekvatno stajalište u smislu adekvatne potpore za realizaciju Programa koje je ova Komisija kandidirala.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

           Komisija za izradu Programa rada VBNM SMŽ ovakav Program rada daje na raspravu i usvajanje Predsjedništvu VBNM SMŽ i VBNM-SMŽ, te napominjemo, da je program rada VBNM SMŽ ˝živo tkivo˝odnosno materijal na kojem se sigurno može još poraditi u smislu poboljšanja programa, suradnje, oblika djelovanja itd. te predlažemo VBNM SMŽ da ovaj Program rada usvoji sa sugestijama i dopunama koje budu date tijekom rasprave o Programu rada VBNM SMŽ.

          

U potpisu članovi Komisije za izradu Programa rada VBNM SMŽ:

 

 

 1. Šaban Kadrić _________________________                       

 

 1. Mirela Ćehić __________________________                      

 

 1. Omer Hamzagić _______________________

 

 

                                                                                           Predsjednik VBNM-SMŽ

                                                                                            

                                                                                                Hamzalija Hafizović

                                                                                        

15. 10. 2010.