UdrugaKontakt Vijeće bošnjačke nacionalne manjine SMŽ
Braće Kavurića 10b
Matični broj Vijeća: 1768999, OIB: 46248792370
IBAN: HR0924070001188022717

Tel 044 537 120 /Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail: vbnmsmz2@gmail.com 

 

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

Program rada

 

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02) i čl. 13. stavak (4) Statuta Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije je na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 13.10.2015. godine donijelo je

PROGRAM  RADA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Ciljevi Vijeća su zaštita prava i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

U sklopu toga Vijeće djeluje na:

- afirmiranju i ostvarivanju nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih osobnih i kolektivnih prava i interesa Bošnjaka;

- zaštiti i unapređivanju nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka;

- stvaranju uvjeta za rad postojećih i osnivanju i razvoju novih organizacija i institucija od interesa za Bošnjake na području djelovanja Vijeća;

- razvijanju suradnje unutar bošnjačke nacionalne zajednice, suradnja bošnjačke nacionalne manjine s ostalim nacionalnim manjinama, te suradnji bošnjačkih nacionalnih udruga i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama;

- suradnji i razvijanju odnosa s Bošnjacima izvan Republike Hrvatske.

U ostvarivanju svojih ciljeva Vijeće surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima Sisačko-moslavačke županije, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama i u vezi s tim provodi sljedeće djelatnosti:

- predlaže tijelima Sisačko-moslavačke županije mjere za unapređenje položaja bošnjačke nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za bošnjačku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;

- ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima Sisačko-moslavačke županije;

- biva obavještavano o svim pitanjima, o kojima će raspravljati radna tijela Skupštine Sisačko-moslavačke županije, a tiče se položaja bošnjačke nacionalne manjine;

- daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja;

- razmatra i zauzima stavove o zakonima i drugim propisima (uključujući i prijedloge zakona i drugih propisa u tijeku njihova donošenja) kojima se uređuju nacionalna prava, osnovne slobode i prava građanina (izborni sustav, ustrojstvo, nadležnost i način rada državnih tijela, te lokalna samouprava i uprava i druga pitanja od interesa za bošnjačku nacionalnu manjinu) i ostvarivanje građanskih, osobnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda Bošnjaka iz Republike Hrvatske i njihove pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj i daje svoje prijedloge, mišljenja, predstavke i inicijative tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske u suradnji sa ostalim vijećima bošnjačke nacionalne manjine u RH preko Koordinacije vijeća bošnjačke nacionalne manjine RH;

- prati provođenje politike nacionalne ravnopravnosti i zaštite i unapređenja nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka i podnosi lokalnim vlastima Sisačko-moslavačke županije, odnosno nadležnim državnim tijelima i institucijama prijedloge, preporuke i daje svoja mišljenja s tim u vezi u suradnji s ostalim vijećima bošnjačke nacionalne manjine u RH preko Koordinacije vijeća bošnjačke nacionalne manjine RH;

- dužno je obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove opće uprave ukoliko smatra da je opći akt Sisačko-moslavačke županije ili neka njegova odredba protivna Ustavu, Ustavnom zakonu ili posebnim zakonima kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina. Obavijest o tome upućuje također i Poglavarstvu Sisačko-moslavačke županije i Savjetu za nacionalne manjine RH; 

- daje svoje prijedloge, preporuke i mišljenja u vezi s ostvarivanjem prava na odgovarajuću zastupljenost u državnim tijelima, tijelima Sisačko-moslavačke županije i javnim službama, u skladu s Ustavnim zakonom, drugim zakonima i odlukama te međunarodnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska, a tiču se prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na odgovarajuće sudjelovanje i zastupljenost u javnim poslovima, uključujući i poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje položaja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina;

- surađuje s organizacijama i institucijama Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske unije, OESS-a i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama koje u svom radu ostvaruju kao dio svojih redovnih aktivnosti kontakte s predstavnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i njihovim organizacijama i institucijama;

- organizira savjetovanja.

Sredstva se mogu trošiti samo u okviru usvojenih programa ili prihvaćenih izmjena programa na sjednicama Vijeća.

 

PROGRAM RADA

 

I. ANALIZA STANJA BOŠNJAČKE POPULACIJE

Vijeće nužno mora izvršiti analizu stanja unutar bošnjačke populacije s posebnim osvrtom na utvrđivanje brojnosti, starosne strukture, socijalnog statusa, uvjeta stanovanja, obrazovne strukture i posebno zaposlenosti i mogućnosti zapošljavanja Bošnjaka.

Do podataka planiramo doći na više načina, bilo putem vijećnika, radom na terenu i korištenjem drugih podataka koja nam budu na raspolaganju.

Zapošljavanje kao akutni problem društva će biti posebna točka u programu Vijeća.

OBRAZLOŽENJE

Kako bi se napravili određeni pomaci u popravljanju stanja potrebno je snimiti situaciju, utvrditi navedene podatke i potom konkretizirati rad Vijeća obzirom na snimljeno stanje.

Analiza je preduvjet za rad s tim da analiza ne smije zaustaviti određene procese i programske zadatke Vijeća.

NOSITELJ(I) AKTIVNOSTI: Predsjedništvo, članovi Vijeća

ROK: do kraja 2017. godine

 

II. ZAPOŠLJAVANJE

Stanje u gospodarstvu je izuzetno teško s velikom stopom nezaposlenih, među kojima je i veliki broj Bošnjaka. Posebno je teška situacija u Sisačko-moslavačkoj županiji, osobito u Predgrađu Željezare (Gradska četvrt Caprag) gdje živi većina bošnjačke populacije Grada Siska. Ovom području gravitira i petrinjsko naselje Mošćenica također s velikim brojem Bošnjaka.

Stoga treba napraviti poseban program zapošljavanja, odnosno utvrditi koliko je zaposelnih Bošnjaka u županijskim, gradskim i općinskim ustanovama i tvrtkama i nastojati stanje poboljšati te uskladiti broj zaposlenih s udjelom Bošnjaka u stanovništvu grada i županije. Tu treba svakako primijeniti i čl. 22 Ustavnog zakona o pravima nacionanih manjina gdje pod jednakim uvjetima predstavnik manjine ima prednost u zapošljavanju.

Treba također razmotriti mogućnosti financiranja prekvalifikacije za drugo zanimanje.

OBRAZLOŽENJE

Manipulira se podacima  da je malo Bošnjaka zaposleno u gradskim i županijskim tvrtkama i ustanovama. Potrebno je utvrditi činjenično stanje da bi se moglo adekvatno reagirati i pokušati takvo stanje promijeniti.

NOSITELJ(I) AKTIVNOSTI: predsjednik, vijećnik županijske Skupštine, članovi Vijeća

ROK: trajno

III. POMOĆ OSOBAMA LOŠIJEG IMOVINSKOG STANJA

Posljedica recesije, nezaposlenosti velikog broja radno sposobnog stanovništva tako i Bošnjaka, obvezuje nas na reagiranje i kao pojedince i kao Vijeće.

Kako smo uspjeli osnovati Dobrotvorno društvo „Merhamet Sisak“ (u daljnjem tekstu „Merhamet Sisak“), jedan dio najugroženijih je dobio mogućnost prehrane u pučkoj kuhinji. Osim toga „Merhamet Sisak“ nudi i odjeću kao i ostale higijenske potrepštine za socijalno ugroženo stanovništvo, među kojima je i puno Bošnjaka.

Vijeće treba podržati rad „Merhameta Sisak“, pomoći mu u osiguranju sredstava za nabavku potrebnih namirnica, a osobe koje traže pomoć uputiti na institucije, uključujući i „Merhamet Sisak“ kako bi im se pomoglo.

OBRAZLOŽENJE

„Merhamet“ kao dobrotvorno društvo ima zadaću da pomaže socijalno ugroženima te stoga Vijeće neće pomagati direktnom nabavkom  živežnih namirnica i ostalih potrepština.

Vijeće može u iznimnim slučajevima pružiti financijsku pomoć pojedincima u granicama svojih mogućnosti bez ugrožavanja svojih programskih ciljeva.

Vijeće će kao i „Merhamet Sisak“ savjetovati ugrožene kategorije stanovništva na koji način mogu doći do ogrijeva, jednokratne pomoći, biti oslobođeni od plaćanja režijskih troškova i sl.

NOSITELJ(I) AKTIVNOSTI: Komisija za socijalna pitanja u suradnji s „Merhametom Sisak“.

ROK: trajno i po potrebi

 

IV. PROCES PREIMENOVANJA "MUSLIMAN" U "BOŠNJAK"

Zajedno sa svim drugim bošnjačkim asocijacijama Vijeće treba nastaviti s informiranjem "potencijalnih Bošnjaka" o potrebi preimenovanja iz (M)muslimana u Bošnjak. Iako su po tom pitanju učinjeni veliki pomaci, na nedavnim izborima smo došli do saznanja da još uvijek veliki broj Bošnjaka nije proveo ovu promjenu.

OBRAZLOŽENJE

Pretpostavljamo da je tek jedna trećina potencijalnih Bošnjaka navedena u Registru birača kao Bošnjaci. Situaciju nam posebno otežava zakonska odredba (ili bolje reći praksa) po kojoj Bošnjaci moraju s navršenih 18 godina da se ponovno nacionalno izjasne kao Bošnjaci iako su to njihovi roditelji učinili po rođenju. Na druge nacionalnosti se ovo ne odnosi.

NOSITELJ(I) AKTIVNOSTI: Predsjedništvo, članovi Vijeća, svi

ROK: trajno

V. STVARANJE PREDUVJETA ZA IZGRADNJU ISLAMSKOG KULTURNOG CENTRA

Očekujemo da pripreme za gradnju Islamskog kulturnog centra u Sisku budu uskoro privedene kraju te da potom bude postavljen kamen temeljac.

Zadatak Vijeća bošnjačke nacionalne manjine za Sisačko-moslavačku županiju je da nastavi sa stvaranjem pozitivne klime oko izgradnje od strane lokalne zajednice, Grada Siska i Sisačko-moslavačke županije kao i stanovništva Capraga gdje je planirana gradnja Islamskog kulturnog centra.

OBRAZLOŽENJE

Do gradnje Islamskog kulturnog centra može doći samo uz podršku lokalnih struktura i tu novac za gradnju, iako važan, nije odlučujući. Stoga treba sve učiniti da podrška lokalne zajednice ostane i nadalje i po pitanju gradnje kao i nakon izgradnje Centra. Siščani trebaju biti ponosni na postojanje Islamskog kulturnog centra u svom okruženju.

NOSITELJ(I) AKTIVNOSTI: Predsjedništvo, članovi Vijeća

ROK: trajan

VI. INFORMIRANJE

Kao jedan od najvažnijih zadataka Vijeća odnosi se na informiranje. S informiranjem ne možemo biti zadovoljni pa na tom području treba učiniti niz pomaka.

Uz redovito ažuriranje web stranice bilo bi izuzetno važno pokrenuti ponovno mjesečni zakup stranice u Novom Sisačkom tjedniku prvi tjedan u mjesecu i na toj stranici objaviti sve što se tijekom mjeseca dešavalo, a vezano je za Bošnjake Sisačko-moslavačke županije. Osim toga treba redovito informirati javnost o radu i problemima Bošnjaka putem radijskih i TV emisija, informativnih emisija, zatim kroz bošnjačke časopise i dr.

Od posebnog značaja je i informiranje kroz časopise, posvećene Bošnjacima. To se prije svega odnosi na Preporodov „Journal“, ali i druge bošnjačke časopise (Behar, Sabah info, Bošnjački glas, Jasmin i dr.).

OBRAZLOŽENJE

Do 2011. godine redovito je korišten prostor u nST-u za informiranje javnosti o radu bošnjačkih asocijacija. Isto tako Vijeće je bilo pretplaćeno na određeni broj bošnjačkih časopisa tijekom godine što se pokazalo dobrom praksom.

Kako bošnjačke asocijacije ne raspolažu s dovoljno sredstava za promidžbene svrhe, zadatak Vijeća je da im upravo na tom polju pomogne, prvenstveno financijski, jer je programski informiranje jedan od najvažnijih zadataka Vijeća. O konkretnom izdvajanju sredstava Vijeće će donijeti posebnu odluku nakon što Komisija za odgoj, obrazovanje i informiranje sagleda stanje, utvrdi s koliko sredstava raspolaže te prema programu iznese prijedloge.

NOSITELJ(I) AKTIVNOSTI: predsjednik, tajnica, Komisija za informiranje

ROK: kontinuirano

VII. SURADNJA S BOŠNJAČKIM ASOCIJACIJAMA

Vijeće će usko surađivati s bošnjačkim asocijacijama na području Sisačko-moslavačke županije. Izuzetno je važna ta suradnja iz razloga što će asocijacije svojim radom na sebe preuzeti dobar dio aktivnosti, posebno kulturno-umjetnički dio, rad s mladima, brigu o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva organiziranjem različitih manifestacija i mogućnošću predstavljanja u kontaktu s drugim i u širenju suradnje.

S tim u vezi bilo bi dobro pokrenuti ponovno rad koordinacije koja je djelovala bez pravne osobnosti preko predstavnika bošnjačkih asocijacija i u njihov rad uključiti po potrebi osim manjinskih vijeća i udruga i predstavnike Islamske zajednice Sisak.

OBRAZLOŽENJE

Vijeće se zahvaljujući aktivnosti udruga može fokusirati na svoje programske zadatke, vezane prvenstveno na zaštitu prava Bošnjaka i njihovo informiranje, a udruge pomagati upravo u tom segmentu financijski i politički.

NOSITELJ(I) AKTIVNOSTI: Predsjedništvo, Komisije

ROK: kontinuirano

VIII. SREDIŠNJA KNJIŽNICA NACIONALNE MANJINE BOŠNJAKA

Kako je u Sisku osnovana Središnja knjižnica nacionalne manjine Bošnjaka Hrvatske pri Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak, bošnjačka vijeća (gradsko i županijsko) su dužna voditi brigu o radu središnje bošnjačke knjižnice.

Posebno je važno da se djeluje u cilju podizanja kvalitete rada, iznalaženju načina na koji predstavnici Bošnjaka mogu utjecati na politiku vođenja središnje bošnjačke knjižnice. Žalosno je da u središnjoj bošnjačkoj knjižnici nema zaposlenog ni jednog Bošnjaka. Osim toga osoba koja vodi ovaj odjel ne poznaje dobro bosansku književnost, ne prati zbivanja u izdavačkoj djelatnosti Bosne i Hercegovine, ne čita dnevni bosanski tisak itd.

U tom smislu oba bošnjačka vijeća moraju pronaći adekvatan način sudjelovanja u kreiranju politike rada središnje bošnjačke knjižnice i iznaći bolja rješenja od trenutnih.

OBRAZLOŽENJE

Na rad Središnje knjižnice nacionalne manjine Bošnjaka moglo bi se djelovati preko Kulturnog vijeća Grada Siska, Upravnog vijeća knjižnice ili preko nekog drugog stručnog tijela koje bi bilo osnovano i zakonski regulirano izmjenama u Statutu NKČ Vlado Gotovac, a odobreno od strane Grada Siska.

NOSITELJ(I) AKTIVNOSTI: predsjednik, Predsjedništvo, Komisija za odgoj, obrazovanje i informiranje

ROK: kontinuirano

 

 

IX. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

Vijeće će kao i do sada nastojati obilježavati sve značajnije datume iz bliže i dalje prošlosti značajne za Bošnjake.

Prije svega to se odnosi na Godišnjicu pada Srebrenice 11.07.1995. godine kao i obilježavanje Dana bijelih traka 31.05.1992. godine međunarodno nazvan „NEVER FORGET PRIJEDOR 1992.“

Također će biti obilježeni blagdani vezani uz Bosnu i Hercegovinu. Planira se svake godine obilježiti Dan Nezavisnosti 01.03.1992. godine kao i Dan Državnosti 25.11.1943. godine.

Osim ova dva najznačajnija datuma sudjelovat će vijeće i u obilježavanju vjerskih blagdana - Ramazanskog bajrama i Kurban-bajrama kao i Hidžretske Nove Godine.

OBRAZLOŽENJE

Vijeće treba da njeguje tekovine Domovinskog rata i svih datuma vezanih za proglašenje Republike Bosne i Hercegovine. U dogovoru s ostali asocijacijama nastojat ćemo da svaka od bošnjačkih asocijacija na sebe preuzme organizaciju jednog od značajnijih  datuma, a ostale asocijacije uzmu učešća u obilježavanju.

NOSITELJ(I) AKTIVNOSTI: Predsjedništvo, članovi Vijeća

ROK: kontinuirano

X. SURADNJA S TIJELIMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Posebno važna suradnja Vijeća je s lokalnom zajednicom, Gradom Siskom i Sisačko-moslavačkom županijom. Predsjednik ima obvezu prisustvovati sjednicama županijske Skupštine kako bi bio informiran o odlukama i mogao reagirati na eventualne nepravilnosti i odluke koje bi mogle utjecati na smanjenje prava Bošnjaka i ostalih manjina.

OBRAZLOŽENJE

Vijeće se direktno financira iz sredstava Županije, a Skupština zajedno sa županom direktno odlučuje o korištenju sredstava, prostora u najmu i ostalog. Stoga je bitna svakodnevna komunikacija predsjednika Vijeća s upravljačkim strukturama vlasti.

NOSITELJ(I) AKTIVNOSTI: predsjednik, vijećnik županijske Skupštine

ROK: kontinuirano

XI. SURADNJA S RAZNIM USTANOVAMA I ORGANIZACIJAMA

Vijeće u svom radu treba uspostaviti suradnju s mnoštvom ustanova, udruga, organizacija i značajnih visokih uzvanika. Spomenimo značajnije:

a) Koordinacija bošnjačkih manjinskih vijeća Hrvatske

b) Saborski zastupniik bošnjačke nacionalne manjine

c) Veleposlanstvo BiH

d) Veleposlanstva islamskih zemalja

e) Manjinska vijeća na nivou županije

f) Čelnike općina i gradova naše Županije

g) Čelnike općina i gradova BiH

h) Ostale

OBRAZLOŽENJE

Gdje god postoje zajednički interesi, Vijeće treba uspostavljati komunikaciju i provoditi politiku u interesu Bošnjaka i građana naše Županije.

NOSITELJ(I) AKTIVNOSTI: predsjednik, Predsjedništvo

ROK: kontinuirano

 

Kao prilog ovog programa rada dostavljamo program rada kojega je izradila i Komisija za odgoj, obrazovanje, omladinu i informiranje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik

Komisije za program i djelatnosti

 

Predsjednik Vijeća bošnjačke

nacionalne manjine SMŽ

 

 

 

 

v.r. Zijad Fuka, prof.

 

Sejad Sedić

 

 

 

04. 12. 2013.