UdrugaKontakt UBBDRH OGS i SMŽ

Braće Kavurić 10d, Sisak

Tel. fax + 385 44-521-263

mob.099 310 9906 predsjednik

e-mail: ubbdrhsk@net.hr


Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

1.100_Bosnjaka_ca_large

Program rada

Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske Ogranak grada Siska i Sisačko Moslavačke Županije (u daljnjem tekstu UBBDRH-OGS i SMŽ) je dragovoljni Ogranak pripadnika Bošnjaka i drugih sudionika Domovinskog rata , koji su stupili u postrojbe Hrvatske vojske i policije u Domovinskom ratu u Hrvatskoj i borbom za slobodnu Republiku Hrvatsku,, dokazali svoju privrženost ideji Hrvatske države u njenim međunarodno priznatim granicama, a radi zaštite i promicanja zajedničkih: nacionalnih, socijalnih, humanitarnih, zdravstvenih, športskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja bez stjecanja dobiti u Republici Hrvatskoj.

UBBDRH- OGS i SMŽ ima sjedište u ulici Antuna i Stjepana Radića br. 30 sa potpisanim ugovorom na vremenski period od četiri godine. Radni prostor smo uglavnom osposobili za najnužniji rad sa tendendecijom još bolje opremljenosti. Također posjedujemo PC-i, fax, telefon te neophodni inventar i opremu za rad. Kako nam je PC zastario, potražujemo sredstva za kupnju novog PC-a i FAX.

PROGRAMSKI DIO

Temeljem odredbi Statuta UBBDRH - OGS i SMŽ u 2007. god planiramo sljedeće aktivnosti:

 1. Socijalna i pravna zaštita članova UBBDRH - OGS i SMŽ .
 2. Sudjelovanje i potpora u radu županijskih, državnih i drugih ustanova na dosljednom provođenju odredbi Ustava RH, zakon o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji , i svih drugih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava branitelja Domovinskog rata.
 3. Osiguravanje uvjeta za profesionalnu rehabilitaciju invalida članova Ogranka i prikladno zapošljavanje istih kao i svih članova.
 4. Praćenje zakonski utvrđene politike zdravstvene skrbi članova invalida Ogranka kao i svih članova Ogranka
 5. Briga o promicanju u činove časnika i dočasnika, te briga o dodjeli odlikovanja i priznanja članovima koji su ih zaslužili, kao i ukidanje nepravedno dodijeljenih.
 6. Osiguranje uvjeta za aktivno sudjelovanje članova u svim oblicima društvenog i političkog života.
 7. Promicanje tjelesne kulture (šport i rekreacija)
 8. Promicanje pune istine o Domovinskom ratu.
 9. Pomoć u pronalaženju i kažnjavanju ratnih zločinaca te ratnih profitera i dezertera
 10. Promicanje nacionalnih, povijesnih, kulturnih i gospodarskih i svakih drugih vrednota.
 11. Tradicionalni obilasci stradanja u domovinskom ratu kako u RH tako i u BiH
 12. Tradicionalno druženje i uspostava suradnje sa braniteljskim udrugama iz BiH.
 13. Publikacija knjige Bošnjak u Domovinskom ratu

Osim gore navedenih aktivnosti radit ćemo i na:

 • Pružanje pomoći podružnicama Ogranka koji egzistiraju ili će biti osnovani u Sisačko-moslavačkoj županiji kako bi dobile odgovarajući prostor za rad
 • Uređenje i namještanje prostora za rad
 • Koordinacija rada svih podružnica
 • Pružanju logističke, stručne i druge potpore podružnicama
 • Sudjelovanje u radu koordinacije svih Žup. udruga proisteklih iz Domovinskog rata

PROGRAM REDOVNIH DJELATNOSTI

U sklopu redovnih djelatnosti Ogranka udruge svakodnevno se prikupljaju podaci o članovima i uvode se u evidenciju Ogranka. Također se vodi evidencija o njihovom statusu, obiteljskom, zdravstvenom, stambenom, zaposlenosti i dr. Članovi Ogranka udruge se informiraju o njihovim pravima , pomaže im se u ostvarivanju istih upućivanjem i traženjem od raznih ustanova radi rješavanja njihovih problema, pružat će im se pravna pomoć pisanjem tužbi, žalbi, raznih predstavki i sl. te urgiranje i interveniranje kod raznih institucija nadležnih za rješavanje njihovih problema i prava.

Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog programa:

 • kratkoročni ciljevi: prikupljanje podataka o članovima i njihovom statusu i unos u bazu podataka, utvrđivanje stvarnog broja članova te vođenje evidencije
 • dugoročni ciljevi: sustavno praćenje stanja i statusa članova , omogućavanje što efikasnijeg rješavanja njihovih prava koja im pripadaju sukladno Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Osnivanje novih podružnica na područjima općina i gradova naše županije.
 • uvećana sredstva pod ovom stavkom potražujemo iz razloga održavanja redovitih sastanaka Izvršnog odbora, putovanja na sjednice GO UBBDRH u središnjicu u Zagreb, sjednica koordinacija Bošnjačkih asocijacija i slično.
 • povećanje telefonskih impulsa, fax poruka i raznih vidova kontakata putem telefona i fax poruka te priključak na Internet.

Broj članova korisnika obuhvaćenih ovim programom:

Članova UBBDRH - OGS i SMŽ je 215 članova plus simpatizeri

Za provođenje ovog programa potrebno je 20,000,oo kn.

Osoba odgovorna za provođenje programa: Besim Eminić, pred. UBBDRH -OGS i SMŽ.

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB

Tijekom 2007. god. planiramo posjećivati te isplatama jednokratne novčane pomoći pomagati obitelji umrlih članova, pomoć članovima i njihovim obiteljima koji se nalaze u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji, teško oboljele članove kao i one kojim je potrebna pomoć pri kupnji ortopedskih pomagala i svake druge vrste pomoći.

U suradnji sa odgovarajućim strukturama općinskih i županijskih vlasti nastojat ćemo riješiti probleme najugroženijih. Organizirat će se posjete toplicama i bolnicama u kojima su naši članovi na liječenju i rehabilitaciji.

U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje poticat će se zapošljavanje nezaposlenih članova sukladno njihovoj stručnoj spremi i preostaloj radnoj sposobnosti na način:

 1. da se svi evidentiraju pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
 2. da se ne čeka prijava slobodnog radnog mjesta, već da se ide u radnu organizaciju na tzv. "ciljane" razgovore o određenom broju kandidata.
 3. da se s poslodavcem dogovori i organizira dokvalifikacija i prekvalifikacija određenog broja mlađih članova ali za unaprijed poznate poslove.
 4. poticati profesionalno usavršavanje i školovanje članova UBBDRH -OGS i SMŽ.
 5. insistirati na poštivanju reda i prvenstva pri zapošljavanju u tijelima državne vlasti, jedinicama lokalne samouprave i uprave te pravnim osobama u njihovom vlasništvu ili u pretežiti državnom vlasništvu
 6. nakon zapošljavanja pratiti prilagodbu na novim poslovima

Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog programa:

 • kratkoročni ciljevi: pomoć članovima u teškoj materijalnoj situaciji
 • dugoročni ciljevi: sustavno praćenje stanja i statusa članova, rješavanje njihovih pravnih, materijalnih , zdravstvenih i drugih problema.

Za provedbu narečenog potrebna su sredstva u iznosu: 30,000,oo kn

Osoba odgovorna za provođenje programa: Besim Eminić, predsj. UBBDRH-OGS i SMŽ

PROMICANJE TJELESNE KULTURE (šport i rekreacija)

Kako smo osnovani 04.05.2002. god. i registrirani na nivou grada Siska i Sisačko moslavačke županije za narednu 2007. god. planiramo formiranje sportskih ekipa u udruzi glede bavljenja športom i rekreacijom naših članova te za športske susrete koji se budu organizirali ili koje ćemo u sopstvenoj režiji organizirati za naše članove te za sve udruge proistekle iz Domovinskog rata Hrvatske.

Kao prioritet ističemo nabavu opreme i rekvizita za športske ekipe, pokrenuti i organizirati rekreativni program te organizaciju športskih susreta itd.

Napominjemo da smo u radu sportske ekipe dosad imali najviše uspjeha i rezultata zahvaljujući radu komisije za šport i rekreaciju,

Tijekom vremena poboljšali bi način rada ovisno o odazivu članova i njihovoj zainteresiranosti za šport i rekreaciju, a stvarni pokazatelji bili bi osnova za daljnji rad.

UBBDRH OGS i SMŽ je zadužen ispred koordinacija Bošnjačkih Asocijacija za promicanje i organizaciju sportskih aktivnosti.

Ciljevi koji se postižu provedbom predloženog plana:

 • kratkoročni ciljevi: rekreacija članova i invalida i upućivanje isti u kulturni, društveni i športski život
 • dugoročni ciljevi: poboljšanje zdravstvenog i psihofizičkog stanja članova , druženje i unapređivanje suradnje sa ostalim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.

Za provedbu istog programa potrebna sredstva u iznosu: 30,000,oo kn

Osoba odgovorna za provođenje programa: Besim Eminić, predsjednik UBBDRH - OGS i SMŽ i predsjednik povjerenstva za šport i rekreaciju g-din Sabid Oraščanin.

PROMICANJE ISTINE O DOMOVINSKOM RATU

Prikupljanjem izjava, dokumenata, slika o zločinima, otkrivanjem mjesta zločina, nastojat ćemo pridonijeti njihovom pronalaženju i kažnjavanju, a aktivnim sudjelovanjem u svim oblicima društvenog i političkog života nastaviti s promicanjem nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota.

U suradnji s ostalim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata nastavit ćemo promicati istinu o Domovinskom ratu, a u želji očuvanja njegovog digniteta suprotstavljat ćemo se i nadalje sustavnim pokušajima kriminalizacije i sotoniziranja Hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

IZVANREDNI IZDATCI

Sredstva planirana za 2007. god. u izvanredne izdatke planiramo usmjeriti u obilježavanje Državnih i Županijskih blagdana, polaganje vijenaca i paljenje svijeća za poginule i nestale branitelje te obilježavanje vjerskih blagdana, kao i tradicionalne susrete i uspostavu suradnje sa srodnim udrugama u B i H.

Pod ovim izdatcima za 2007. god. Planiramo posjet mjestima stradanja u Domovinskom ratu i Domovinskom ratu u BiH kao što su:

 1. Obilazak memorijalnog centra stradalnika u Vukovaru.
 2. Obilazak stradanja Bošnjaka na prostorima Unsko Sanskog kantona i Sarajeva.
 3. Poseban doprinos želimo dati u publikaciji knjige o Bošnjaku branitelju u Domovinskom ratu koja je u pripremi

Za provedbu istog programa potrebna sredstva u iznosu 27,000.oo kn

Osoba odgovorna za prov. programa : Besim Eminić,preds. UBBDRH - OGS i SMŽ

OSTALI NEPLANIRANI IZDATCI

Za 2007. god. imamo više programa i planova koje smo prezentirali u navedenom programu te kako pretpostavljamo da će doći do nedostatka sredstava za pojedine stavke ili novonastali neplanirani troškovi iz ove stavke planiram nadopunjavati sredstva ovisno po potrebi , razvidno i učinkovito.

Potrebna sredstva u iznosu: 10,000,oo kn

ZAKLJUČAK

Iz cjelokupnog programa razvidno je da su osnovni zadaci rješavanje pravnih, socijalnih i zdravstvenih problema članova i njihovih obitelji, osiguranje sredstava za rad UBBDRH - OGS i SMŽ i njenih podružnica , pomoć u radu te šport i rekreacija.

Posebnu pažnju u planu i programu za slijedeću godinu želimo usmjeriti u pomoći oko publikacije knjige Bošnjak u Domovinskom ratu. Kako bi se ove aktivnosti provodile što učinkovitije na sjednici G.O. UBBDRH krovne Udruge u Zagrebu donošena je Odluka da svi Ogranci Udruge daju svoj puni doprinos pri ovim aktivnostima u skladu sa svojim mogućnostima.

Za provođenje navedenog programa potrebno je osigurati iz gradskog proračuna u iznosu od 20,000,oo kn te imati potporu: županijskih, gradskih, državnih i drugih ustanova kao i potporu UBBDR-Hrvatske.

Predsjednik:
U B B D R H - OGS i SMŽ

Besim Eminić