UdrugaKontakt Vijeće bošnjačke nacionalne manjine SMŽ
Braće Kavurića 10b
Matični broj Vijeća: 1768999, OIB: 46248792370
IBAN: HR0924070001188022717

Tel 044 537 120 /Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail: vbnmsmz2@gmail.com 

 

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

PROGRAM RADA VIJEĆA 2012. godina

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE

SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE


 


               Braće Kaurića 25, 44 000 Sisak, OIB 46248792370

      MB 1768999 Tel/fax: 00385 44 537 120, mob: 099 598 52 57

 

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( ˝Narodne novine˝155/02 ) članak 27. stavak 1. članak 13. Statuta, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije na svojoj II – sjednici održanoj dana 19.10.2011. god. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije imenovalo je Komisiju za izradu Plana programa rada VBNM SMŽ, koja predlaže slijedeći:

 

PROGRAM RADA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

 

            Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske (˝Narodne novine 155/02 ˝) te posebnih zakona koji tretiraju sustavno ostvarivanje određenih prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj provedeni su izbori za nacionalne manjine u 2003. god. te je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu VBNM SMŽ) konstituirano u prvom  mandatu  2003. - 2007. god.

           Drugi po redu izbori za Vijeća i Predstavnike nacionalnih manjina održani su 18. lipnja 2007. god. te je VBNM SMŽ konstituirano u drugom mandatu  2007. – 2011. god.

           Treći po redu izbori za Vijeća i Predstavnike nacionalnih manjina održani su 10. srpnja 2011. god. te je VBNM SMŽ na svojoj prvoj sjednici za mandatno razdoblje 2011. - 2015. god. konstituirano i izabralo za predsjednika gospodina Enisa Dugonjića, a za zamjenika predsjednika gospodina Adisa Keranovića.   

 

           CILJEVI VBNM SMŽ:

1.      Zaštita prava i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

2.      Suradnja s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima Sisačko-moslavačke županije, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama.

3.      Predlagati  tijelima Sisačko-moslavačke županije mjere za unapređivanje položaja bošnjačke nacionalne manjine u Sisačko-moslavačkoj županiji.

4.      Isticanje kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima Sisačko-moslavačke županije.

5.      Sustavna zaštita pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u praćenju pri zapošljavanju u državne institucije, javna poduzeća, područne, lokane organe uprave i samouprave.

6.      Zaštita i unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka.

7.      Razvijanju suradnje unutar bošnjačke nacionalne zajednice, suradnja bošnjačke nacionalne manjine s ostalim nacionalnim manjinama, te suradnji bošnjačkih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama.

8.      Podizanje nivoa svijesti bošnjačke nacionalne manjine o svojim pravima temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i drugih zakonskih akata.

9.      Davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

10.  Sustavni rad na uključivanju mladih Bošnjaka u rad Vijeća sa ciljem veće afirmacije mladih, obrazovanih i sposobnih Bošnjaka.

 

 

PROGRAM RADA

 

1)  Pomoć obiteljima i starijima koji su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji

VBNM SMŽ temeljem Statuta VBNM SMŽ dužno je voditi sustavnu brigu i skrb o obiteljima koje su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji. Takove obitelji bi se podupirale u materijalnom i svakom drugom obliku o čemu bi Komisija za socijalnu skrb VBNM SMŽ morala donijeti pravilnik o stjecanju uvjeta za pomaganje onih obitelji koji su u teškoj materijalnoj situaciji (jednokratne financijske pomoći, nabava knjiga obiteljima sa više djece, pomoć starijim osobama, nabava ogrijeva za stare i nemoćne, subvencija putnih troškova djece učenika, pomaganje studenata u njihovoj edukaciji… ). Također je bitno ostvariti što bolju suradnju sa Centrom za socijalnu skrb u mjestu gdje se nalaze takove obitelji. Time bi VBNM SMŽ sukladno sredstvima pomagalo obiteljima u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji.   

Nositelj projekta: Komisija za socijalna pitanja

 

 

2) Zapošljavanje kadrova bošnjačke nacionalne manjine sukladno pravima koje kao Vijeće imamo      

 

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina VBNM SMŽ ima pravo zaposliti jednog administrativnog djelatnika uzimajući u obzir pravo Zakona o radu za navedenog administrativnog djelatnika.

Predlažemo da se imenuje Povjerenstvo koje bi sustavno pratilo natječaje i izdavalo suglasnosti kad je u pitanju zapošljavanje u državnim i lokalnim institucijama kadrova bošnjačke nacionalne manjine poglavito na području (regionalne), lokalne uprave i samouprave. Povjerenstvo bi trebalo pravovremeno obavijestiti Vijeće koje bi nakon toga reagiralo kod nadležnih tijela. Posebnu pažnju treba posvetiti zapošljavanju branitelja, te prekvalifikaciji braniteljske populacije bošnjaka, kao i pomoći pri rješavanju prava na osnovu Zakona o pravima Hrvatskih  branitelja. Isto tako, nezaposleni sa nižom stručnom spremom te visoko obrazovani nezaposleni Bošnjaci ne smiju se zapostaviti.

Nositelj projekta: Predsjedništvo VBNM SMŽ

 

3) Obilazak područja i mjesta sa naseljenom bošnjačkom populacijom

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te Statutom VBNM SMŽ Vijeće je dužno voditi brigu o standardu života bošnjaka na područjima gdje ih je većina naseljena ili su pojedinci, u smislu kvalitetne infrastrukture, neriješenih imovinsko pravnih poslova, neriješenog statusa državljanstva, prava na vjeronauk u školama, pomoć pri traženju školskih stipendija itd., a sve u cilju bolje i veće zaštite bošnjačke nacionalne manjine temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

VBNM SMŽ treba redovito obilaziti naselja i pojedince gdje živi bošnjačka nacionalna manjina kako bi se vjerno dobio uzorak socijalnog i kulturnog standarda života bošnjaka na pojedinim područjima u SMŽ. Predlažemo da se ovom točkom bavi Komisija za socijalna pitanja čiji bi članovi obilazili navedena područja te obavještavali Vijeće o situaciji na terenu. Time bi dobili vjerniju sliku položaja i statusa bošnjaka u SMŽ, a time i u RH što nam je bitno za daljnje intervencije.  

Nositelj projekta: Komisija za socijalna pitanja

 

4) Informiranje i edukacija bošnjaka

Kvalitetno i pravovremeno informiranje jedni su od preduvjeta za senzibiliziranje Bošnjaka i njihovo masovnije uključivanje u rad svih udruga i aktivno učešće u manifestacijama koje organiziraju bošnjačke asocijacije s ciljem jačanja ugleda Bošnjaka u sredini u kojoj žive. Posebna pozornost usmjerit će se na jačanje svijesti o nacionalnoj pripadnosti i pune slobode u isticanju svog Bošnjačkog identiteta, kako bi pomogli svima koji su se izjasnili kao Musliman  da izvrše konverziju i upišu se kao Bošnjak. Veliku pažnju posvetiti ćemo podizanju razine svijesti Bošnjaka, te njihovoj edukaciji kako bi se skinula stigma koja je danas ekvivalent Bošnjaku.

           Kvalitetno informiranje Bošnjaka o kulturi, običajima, pravima, slobodama i svakodnevici prvenstveno treba biti usmjereno prema djeci i mladima pa iz tog razloga predlažemo da se informiranje provodi:

- pretplatom na dnevni tisak: „Jutarnji list“, „Večernji list“ ili „nST“

- pretplatom na bošnjačke časopise i periodiku: „Preporodov Journal“, „Behar“, „Bošnjačku pismohranu“ te „Preporod – Islamske informativne novine“,

- nabavom knjiga i stručne literature bošnjačkih autora (po izboru)

- učešće i nastupi u zakupljenim terminima na radio i TV-postajama

- edukativna predavanja i radionice

Nositelj projekta: Komisija za odgoj, obrazovanje i omladinu

 

5) Javnost rada i informiranje o radu Vijeća

U cilju osiguranja javnosti rada i pravovremenog informiranja o radu Vijeća planiramo i predlažemo:

- ažurno uređivati web stranicu Bošnjaka SMŽ 

- po potrebi pozivati predstavnike tiskovnih i elektronskih medija na  sjednice, manifestacije i događaje od interesa za javnost

- dostavljati izvještaje, priloge i informacije bošnjačkim časopisima: „Sabah“, „Preporodov Journal“, „Bošnjački list“ i dr.

- po potrebi organizirati druženja ili okrugle stolove bošnjačkih asocijacija s ciljem analiziranja problema i rješavanja istih

Nositelj projekta: Predsjedništvo VBNM SMŽ

 

6) Aktivniji rad na obrazovanju i uključivanju mladih u javni život Bošnjaka

U članku 14. Statuta VBNM SMŽ navedena su stalna tijela Vijeća u kojima se nalazi Komisija za odgoj, obrazovanje i omladinu. Aktivnijim radom ove Komisije, te njenim značajnijim uključivanjem u rad Vijeća može se postići navedeni cilj. Edukacija i obrazovanje mladih u smislu: briga o zdravlju Bošnjaka, djelovanjem na pravilniji odgoj omladine, odrastanja i spoznaje položaja mladih u društvu, te okupljanje i animiranje mladih u raznim programima i događajima u javnom životu kako Bošnjaka tako i općenito. Komisija je već prije ostvarila suradnju sa udrugom "Novi svijet" (gradska udruga za brigu o djeci i mladima koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja sve zainteresirane za djelovanje unutar aktivnosti Udruge) i s udrugom CroMSIC (Međunarodna udruga studenata medicine). Komisija za odgoj, obrazovanje i omladinu dužna je za realizaciju svojih aktivnosti pravovremeno se obratiti VBNM SMŽ kako bi se predviđena sredstva mogla namjenski odobriti. Sve ostale aktivnosti bi se realizirale u skladu sa financijskim mogućnostima, potrebama i zainteresiranosti populacije. Smatramo da bi se ovime podizala svijest Bošnjaka te radilo na jačanju bošnjačkog identiteta.

Nositelj projekta: Komisija za odgoj, obrazovanje i omladinu

 

7) Jačanje suradnje sa tijelima lokalne uprave i samouprave

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina VBNM SMŽ treba surađivati sa državnim tijelima, tijelima SMŽ, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama i uvezi s tim provoditi djelatnosti. Stoga smatramo i molimo županiju da ubuduće upućuje pozive VBNM SMŽ naročito kada se to tiče pitanja nacionalnih manjina. Naglasak želimo staviti na slijedeće:

-         predlagati tijelima SMŽ mjere za unapređenje položaja Bošnjaka u SMŽ

-         zahtijevati pravovremenu obaviještenost predstavničkih tijela SMŽ o svim pitanjima koja se tiču položaja bošnjačke nacionalne manjine

Nositelj projekta: Predsjedništvo VBNM SMŽ

 

8) Suradnja s registriranim udrugama Bošnjaka, Siska, SMŽ i na nivou RH, te ostalim udrugama

VBNM SMŽ će u svom radu surađivati sa registriranim udrugama i pojedincima u Sisku i SMŽ te u RH kada za to postoji opravdan interes za bošnjačku nacionalnu manjinu. U skladu sa financijskim mogućnostima potpomagati ćemo provođenje kvalitetnih programa.

Nositelj projekta: Predsjedništvo VBNM SMŽ

9)  Sufinanciranje zajedničkih projekata Županijskih Vijeća nacionalnih manjina u SMŽ  

 

Temeljem članka 33. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina VBNM SMŽ u svom Programu za 2012. god. bi trebalo predvidjeti sredstva namijenjena za financiranje zajedničkih projekata Koordinacije Županijskih Vijeća kada je to od interesa za manjine u smislu poboljšanja statusa manjinskog pitanja u RH. Naime, Županijska vijeća su u organizacijskom smislu već konstituirana te kao takova do sada nisu dala željene rezultate i očekivanja, ali svakako je bitno biti dio Koordinacije, te kroz istu pokušati promicati sva pitanja bitna za bošnjačku nacionalnu manjinu kao i ostale manjine.

 

Nositelj projekta: Predsjedništvo VBNM SMŽ

 

 

 

10) Suradnja s ustanovama iz Bosne i Hercegovine

 U cilju jačanja kulturnog identiteta Bošnjaka pratiti kulturna događanja u BiH, organizirati gostovanja priznatih bosansko-hercegovačkih umjetnika i pisaca, organizirati tribine, promocije knjiga te u suradnji sa drugim asocijacijama jačati bošnjaštvo.

Poticati kulturnu suradnju s drugim ustanovama i KUD-ovima iz Bosne i Hercegovine, te

uspostaviti kvalitetniju suradnju s Kulturnim centrom Ambasade BiH u Zagrebu.

 

Nositelj projekta: Predsjedništvo VBNM SMŽ

 

 

 

11)  Kulturne i druge manifestacije

VBNM SMŽ u suradnji sa drugim bošnjačkim asocijacijama, financijski i organizacijski će pomagati slijedeće manifestacije:

-         Ramazanski i Kurban - Bajram

-         dani bošnjačke kulture u Sisku i SMŽ

-         Dan državnosti BiH

-         Dan nezavisnosti BiH

Vijeće učestvuje i prigodom obilježavanja državnih praznika i blagdana Republike Hrvatske na poziv organizatora.

Učešće u organizaciji Bošnjačkog teferiča zajedno sa UBBDRH OGS i SMŽ.

Uzeti učešće u obilježavanju godišnjice stradanja bošnjačkog naroda u Srebrenici 11.07. koja se održava svake godine na dan obilježavanja godišnjice stradanja bošnjačkog naroda u zaštićenoj enklavi Srebrenica. Napominjemo da će ovaj Program biti posebno obrazložen kao stavka, te će kao takav biti posebno kandidiran za dodjelu potrebnih financijskih sredstava, kako bi Program mogao biti u cijelosti realiziran jer je od iznimne važnosti za bošnjačku nacionalnu manjinu na području SMŽ.

 

Nositelj projekta: Komisija za program i djelatnosti

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Komisija za izradu Programa rada VBNM SMŽ ovakav Program rada daje na raspravu i usvajanje Predsjedništvu VBNM SMŽ i VBNM SMŽ. Smatramo da je program rada ovako napisan prilagođen sazivu ovoga Vijeća, financijskoj situaciji i potrebama Bošnjaka trenutno.  Ovakav program rada svakako je materijal na kojem se sigurno može još poraditi u smislu poboljšanja istog, suradnje, oblika djelovanja… Predlažemo VBNM SMŽ da ovaj Program rada usvoji sa sugestijama i dopunama koje budu date tijekom rasprave o Programu rada VBNM SMŽ.

26. 12. 2012.