UdrugaKontakt Vijeće bošnjačke nacionalne manjine SMŽ
Braće Kavurića 10b
Matični broj Vijeća: 1768999, OIB: 46248792370
IBAN: HR0924070001188022717

Tel 044 537 120 /Fax: +385 (0)44 537 117
E-mail: vbnmsmz2@gmail.com 

 

Bošnjaci Sisačko-moslavačke županije

NASLOVNA

Program rada za 2007.

VIJEĆE BOŠNJAČKE NACINALNE MANJINE

SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Petrinjska br. 64 44 000 Sisak MB 1768999

Ured: Andrije Hebranga br. 25 44 000 Sisak

Tel/fax 00385 44 573 117, mob: 099 3109906

Sisak 15. 09. 2007. god.

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( ˝Narodne novine˝155/02 ) članak 27. stavak 1. članak 13 Statuta, Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije na svojoj II – sjednici održanoj dana 02. 09. 2007. god. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije imenovalo je Komisiju za izradu Plana programa rada VBNM SMŽ u sastavu: Šaban Kadrić, Mirela Čehić i Omer Hamzagić te članovi Komisije predlažu:

PROGRAM

RADA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE SISAČKO-MOSLAVAČKE

ŽUPANIJE ZA 2008. GODINU

UVODNA NAPOMENA

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske ( ˝Narodne novine 155/02 ˝) te posebnih zakona koji tretiraju sustavno ostvarivanje određenih prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj provedeni su izbori za nacionalne manjine u 2003. god. te je Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije ( u daljnjem tekstu VBNM SMŽ ) konstituirano u I – mandatu 2003 - 2007. god.

Drugi po redu izbori za Vijeća i Predstavnike nacionalnih manjina održani su 18. lipnja 2007. god. te je na svojoj I-sjednici VBNM SMŽ za mandatno razdoblje 2007. – 2011 god. konstituirano i izabralo za predsjednika g-din Hamzalija Hafizović, a za zamjenika predsjednika g-din Šaban Kadrić.

CILJEVI VBNM SMŽ:

 1. Sustavna zaštita i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine,
 2. Suradnja sa državnim tijelima i tijelima lokalne uprave i samouprave,
 3. Suradnja sa svim Vijećima nacionalnih manjina, predstavnicima nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina, vjerskim zajednicama, suradnja sa diplomatskim i konzularnim predstavnicima BiH, mađunarodnim organizacijama ( OESS ) vladinim i nevladinim organizacijama i svim relevantnim faktorima koji budu od interesa za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine,
 4. Sustavna zaštita pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u praćenju pri zapošljavanju u državne institucije, javna poduzeća i lokalne organe uprave i samouprave,
 5. Podizanje nivoa svijesti bošnjačke nacionalne manjine o svojim pravima temeljem Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama i drugih zakonskih i pod-zakonskih akata,
 6. Predlagati mjere za unapređivanje položaja bošnjačke nacionalne manjine, uključujući i davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja značajna za bošnjačku nacionalnu manjinu, na području SMŽ,
 7. Isticati kandidate za dužnosti u tijelima lokalne uprave i samouprave,
 8. Usuglašavati mišljenja s drugim Vijećima, predstavnicima, vjerskim zajednicama i udrugama bošnjaka o pitanjima od zajedničkog interesa i dr.

PROGRAM RADA U 2008. GODINI

SUBVENCIJE:

a) Pomoć obiteljima koje su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji

Obrazloženje: VBNM SMŽ temeljem Statuta VBNM SMŽ dužno je voditi sustavnu brigu i skrb o obiteljima koje su u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji, na način da takove obitelji podupiru u materijalnom i svakom drugom obliku o čemu bi Komisija za socijalnu skrb VBNM SMŽ morala donijeti pravilnik ( jednokratne pomoći, nabava knjiga obiteljima sa više djece, nabava ogrijeva za stare i nemoćne, subvencija putnih troškova djece učenika, kupnja paketa sa hranom itd ). Pod ovom točkom također je bitno ostvariti što bolju suradnju sa Centrom za socijalnu skrb u mjestu gdje se nalaze takove obitelji.

b) Pomoć bošnjačkoj nacionalnoj zajednici SMŽ za kulturne manifestacije

Obrazloženje: Kako već niz godina VBNM SMŽ i BNZ SMŽ imaju plodnu suradnju u smislu organizacije kulturnih manifestacija koje promiču bošnjačku kulturu, običaje, književnost i druge sadržaje Vijeće je dužno takove i slične manifestacije podupirati kako u financijskom tako i u moralnom smislu, glede je od izuzetne važnosti da bošnjačka populacija a poglavito mlađi naraštaj imaju predstavu tko su što su i odakle potiču a sve u cilju izgradnje povjerenja prema ostalim narodima u RH, te tim i takovim sadržajima sigurno će se doprinijeti da se bošnjaci SMŽ osjećaju ravnopravnim građanima RH. BNZ SMŽ dužna je za sve svoje manifestacije blagovremeno pismenim putem izvijestiti VBNM SMŽ o svojim potrebama kako bi se predviđena sredstva mogla namjenski odobriti.

c) Pomoć BKUD ˝NUR˝ Sisak

Obrazloženje: Također, VBNM SMŽ u svom Programu rada bitno je da daje svaku vrstu potpore BKUD NUR Sisak pa i financijsku glede je društvo novijeg datuma i još je u nastajanju, a poglavito oko nabave narodnih nošnji, muzičkih instrumenata, gostovanja na raznim manifestacijama gdje se promiče bošnjačka kultura i običaji. BKUD NUR dužno je za svoje potrebe bilo nabave opreme, nastupa, putovanja itd. blagovremeno se obratiti VBNM SMŽ kako bi se predviđena sredstva mogla namjenski odobriti.

d) Pomoć Omladinskom klubu pri Medžlisu islamske zajednice u Sisku

Obrazloženje: Omladinski klub Medžlisa islamske zajednice u Sisku je potpuno nova asocijacija mladih bošnjaka i drugih vjernika Islamske vjeroispovjesti nastala u prošloj godini na inicijativu omladine koja redovito upražnjava vjerske potrebe, a djeluje pri Medžlisu islamske zajednice u Sisku. Naime, vrlo je bitna činjenica da je pravo na vjeroispovjest jedno od temeljnih prava čovjeka, što je u RH dosta dobro riješeno kroz zakonsku regulativu, pa slijedom toga VBNM SMŽ kao institucija kojoj bi trebalo biti od bitnog interesa promicanje vjerske kulture kod mladih bošnjaka kako kroz vjeronauk u školama tako i prostorima koje služe za vjersku poduku pri Medžlisu Islamske zajednice u Sisku. Naime Omladinski klub pri Medžlisu Islamske zajednice u Sisku već više od godinu dana provodi svoje aktivnosti temeljem svog programa kao što su: redovita druženja subotom i nedjeljom u prostorijama Islamske zajednice Sisak, druženja sa omladinskim klubovima širom RH i BiH, nabavom materijalnih sredstava kao što su računala, razni sportski rikviziti, vjerska literatura, organizacija zajedničkih iftara, opremanje hora za izvođenje recitacija, ilahija i kasida itd. što iziskuje i određene troškove, a to su do sada ostvarivali većinom svojim sredstvima i sredstvima koje im je odobravao Odbor Medžlisa islamske zajednice, što je sigurno nedostatno u pogledu opsega rada i programa Omladinskog kluba Medžlisa islamske zajednice u Sisku. Također, predstavnik Omladinskog kluba dužan je blagovremeno se obratiti pismenim putem VBNM SMŽ kako bi se predviđena sredstva mogla namjenski odobriti.

Ovdje je bitno naglasiti i potrebu veće suradnje sa Medžlisom Islamske zajednice u Sisku, poglavito stoga što je pokrenut postupak oko ishođenja dokumentacije za izgradnju Kulturno islamskog centra u Sisku za što je već lokacija osigurana, te je i obveza VBNM SMŽ da bude na raspolaganju za potrebe bilo koje vrste pomoći u koliko to Medžlis od nas zatraži.

e) Sufinanciranje zajedničkih projekata Županijskih Vijeća

Obrazloženje: VBNM SMŽ u svom Programu za 2008. god. bi trebalo predvidjeti sredstva koja bi bila namijenjena za financiranje zajedničkih projekata Koordinacije Županijskih Vijeća kada je to od interesa za manjine u smislu poboljšanja statusa manjinskog pitanja u RH. Naime Županijska vijeća su već u organizacionom smislu već konstituirana te kao takova do sada nisu dala željene rezultate i očekivanja ali svakako je bitno biti u koordinaciji i kroz istu pokušati promicati sva pitanja bitna za bošnjačku nacionalnu manjinu kao i ostale manjine.

f) Humanitarne pomoći

Obrazloženje: VBNM SMŽ u svom Programu za 2008. god. predviđa izdvajanje određenih sredstava u svrhu humanitarne pomoći kao što su: elementarne nepogode, zemljotresi, pomoć obiteljima i pojedincima u liječenju i nabavci ortopedskih pomagala i druge vrste humanitarnog djelovanja kada za to postoji opravdan razlog. Pod ovom stavkom se ne misli na rad u socijalnom smislu, već izričito kako je navedeno, te sredstva koja budu odobrena i predviđena od strane Financijske Komisije strogo namjenski usmjeravati.

g) Obilazak područja i mjesta sa naseljenom bošnjačkom populacijom

Obrazloženje: VBNM SMŽ dužno je permanentno vršiti obilazak naselja i pojedinaca gdje živi bošnjačka nacionalna manjina kako bi se vjerno dobio uzorak standarda života bošnjaka na područjima SMŽ gdje žive bošnjaci. Naime VBNM SMŽ temeljem Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama, te Statutom VBNM SMŽ dužno je voditi brigu o standardu života bošnjaka na područjima gdje ih je većina naseljena ili su pojedinci, u smislu kvalitetne infrastrukture, neriješenih imovinsko pravnih poslova, neriješenog statusa državljanstva, prava na vjeronauk u školama, pomoć pri traženju školskih stipendija itd. a sve u cilju bolje i veće zaštite bošnjačke nacionalne manjine temeljem Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama. Komisija predlaže da se za ovu stavku imenuje posebno Povjerenstvo te je isto dužno periodično izvještavati Vijeće o svom radu.

h) Zapošljavanje kadrova bošnjačke nacionalne manjine

Obrazloženje: Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina VBNM SMŽ ima pravo zaposliti jednog administrativnog djelatnika konzumirajući pravo Zakona o radu za navedenog administrativnog djelatnika. S tim u svezi Komisija za Plan i program predlaže Vijeću da pokrene postupak pred nadležnim Županijskom vlastima da se upošljavanje administrativnog djelatnika izvrši u što kraćem roku.

Također, predlažemo da se imenuje Povjerenstvo koje bi sustavno pratilo natječaje i izdavalo suglasnosti kad je u pitanju zapošljavanje u državnim i lokalnim institucijama kadrova bošnjačke nacionalne manjine poglavito na regionalnoj upravi i samoupravi te pravosuđu, te o svim nepravilnostima i zlouporabama blagovremeno reagirati kod nadležnih tijela. Posebnu skrb voditi i biti u suradnji sa UBBDRH OGS i SMŽ glede zapošljavanja i prekvalifikacije braniteljske populacije bošnjaka, kao i pomoći pri rješavanju prava po osnovu Zakona o braniteljima. Također bi ovo Povjerenstvo o svom radu periodično izvještavalo Vijeće o svom radu u pisanom obliku.

i) Informiranje bošnjaka

Obrazloženje: Kvalitetno i blagovremeno informiranje temeljni je preduvjet za senzibiliziranje Bošnjaka i njihovo masovnije uključivanje u rad svih udruga i aktivno učešće u manifestacijama koje organiziraju bošnjačke asocijacije s ciljem jačanja ugleda Bošnjaka u sredini u kojoj žive. Posebna pozornost usmjerit će se na jačanje svijesti o nacionalnoj pripadnosti i pune slobode u isticanju svog Bošnjačkog identiteta, kako bi pomogli svima koji su se izjasnili kao Musliman da izvrše konverziju i upišu se kao Bošnjak, glede je od izuzetne važnosti postići stupanj svijesti kod navedenih pojedinaca da je prefiks Musliman odrednica vjero- ispovijesti a ne nacionalnosti, i ova bi zadaća trebala biti vrlo važna zadaća za sve Bošnjačke asocijacije

Kvalitetno informiranje bošnjaka o kulturi, običajima, pravima, slobodama i dr. osobito mora biti usmjereno prema djeci i mladeži te predlažemo da se informiranje provodi:

 1. Pretplatom na dnevni tisak: ˝Jutarni list˝ili ˝Večernji list˝
 2. Pretplatom na bošnjačke časopise i periodiku: ˝Preporodov Jurnal˝, ˝Behar˝, ˝Bošnjačku pismohranu˝ te ˝Preporod – Islamske informativne novine˝,
 3. Nabavom knjiga i stručne literature bošnjačkih autora ( po izboru )
 4. Učešće i nastupi u zakupljenim terminima na radio i TV-postajama

j) Javnost rada i informiranje o radu Vijeća

Obrazloženje: U cilju osiguranja javnosti rada i blagovremenog informiranja o radu Vijeća planiramo i predlažemo:

 1. Ažurno uređivati web stranicu Bošnjaka SMŽ www.bosnjaci-smz.hr.
 2. Pozivati predstavnike tiskovnih i elektronskih medija na sve sjednice Vijeća, manifestacije i događaje od interesa za javnost,
 3. Dostavljati izvještaje, priloge i informacije bošnjačkim časopisima: ˝Sabah˝, ˝Preporodov Journal˝i dr.
 4. Po potrebi tiskati letke, plakate i sl. o značajnim zbivanjima i događajima iz života bošnjaka na SMŽ.

k) Kulturne i druge manifestacije:

Obrazloženje: VBNM SMŽ u suradnji sa drugim bošnjačkim asocijacijama, financijski i organizacijski će pomagati slijedeće manifestacije:

 1. Ramazanski i Kurban Bajram,
 2. Dani Bošnjačke kulture u Sisku i SMŽ
 3. Dan državnosti BiH
 4. Dan nezavisnosti BiH
 5. Vijeće će učestvovati i prigodom obilježavanja državnih praznika i blagdana Republike Hrvatske na poziv organizatora.

l) Suradnja s registriranim udrugama bošnjaka, Siska, SMŽ i na nivo RH

Obrazloženje: VBNM SMŽ će u svom radu surađivati sa registriranim udrugama i pojedincima u Sisku i SMŽ te u RH kada za to postoji opravdan interes za bošnjačku nacionalnu manjinu te u skladu sa financijskim mogućnostima i potpomagati, a posebnu suradnju u kvalitetnim i prepoznatljivim programima predlažemo suradnju sa:

 1. Udrugom bošnjaka branitelja domovinskog rata ogranak grada Siska i SMŽ
 2. BKUD ˝NUR˝Sisak ( kulturni amaterizam )
 3. BNZ SMŽ ( dani bošnjačke kulture), Aktiv bošnjačka žena ( dani bošnjačke kuhinje )

lj) Suradnja s Ustanovama iz Bosne i Hercegovine

Obrazloženje: U cilju jačanja kulturnog identiteta Bošnjaka pratiti kulturna događanja u B i H, organizirati gostovanja priznatih BiH umjetnika i pisaca, organizirati tribine, promocije knjiga te u suradnji sa drugim asocijacijama i udrugama pružiti pomoć

 1. Pomoć BKUD ˝NUR˝Sisak na Međunarodnoj smotri folklora BiH u Bos. Otoci
 2. Zajedno sa UBBDRH OGS i SMŽ pomoći promociju filma ˝Slunjska brda˝Sedina Mehadžića koji govori o stradanju bošnjaka pri prelasku u BiH glede obrane BiH.
 3. Uspostaviti kvalitetniju suradnju s Kulturnim centrom Ambasade BiH u Zagrebu

ZAVRŠNE ODREDBE

Komisija za izradu Programa rada VBNM SMŽ ovakav Program rada daje na raspravu i usvajanje VBNM SMŽ te napominjemo.

Program rada VBNM SMŽ je ˝živo tkivo˝odnosno materijal na kojem se sigurno može još poraditi u smislu poboljšanja programa, suradnje, oblika djelovanja itd. te predlažemo VBNM SMŽ da ovaj Program rada usvoji sa sugestijama i dopunama koje budu date tijekom rasprave o Programu rada VBNM SMŽ.

Napominjemo da članovi Komisije za izradu Programa rada VBNM SMŽ nisu stručnjaci u svim oblastima navedenim u Programu te slijedom toga dopuštaju izmjene i dopune u Programu rada Vijeća, kao i mogućnost možebitnih odstupanja u provođenju Programa rada Vijeće kad za to postoje opravdani razlozi o čemu će Komisije voditi brigu i izvještavati vijećnike o dinamici provođenja Programa rada VBNM SMŽ.

U potpisu članovi Komisije za izradu Programa rada VBNM SMŽ:

 1. Šaban Kadrić _________________________
 2. Omer Hamzagić _______________________
 3. Mirela Čehić ________________________


Predsjednik VBNM - SMŽ

Hamzalija Hafizović

15. 09. 2007.
23. 10. 2010.